www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @788
Počítadlo


Spam poison

Podnet na odvolanie predsedu ÚRSO

Podnet na začatie konania o odvolaní predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka, ktorý dopoludnia 23. júla 2019 po brífingu podal na Úrade vlády SR poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre energetiku Karol Galek

Karol Galek
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti


  Vážený pán
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Pellegrini
 
  Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
  Bratislava 23. júla 2019

VEC: Podnet na začatie konania o odvolaní predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky a vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

zdvorilo sa na vás obraciame s podnetom na začatie konanie o odvolaní predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc.

Nižšie v tomto podaní si dovoľujeme uviesť skutočnosti, ktoré podľa nášho názoru svedčia o naplnení zákonných dôvodov na odvolanie predsedu Úradu vládou SR.

I.

Dôvody na začatie konania o odvolaní predsedu Úradu

1) Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) platí, že „Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti“.
2) Ďalej v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 zákona o regulácii: „Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.
3) V zmysle článku 35 ods. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a článku 39 ods. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom, „členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice a súvisiacich právnych predpisov… aby jeho personál a osoby zodpovedné za jeho riadenie… konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a… pri plnení regulačných úloh nepožadovali ani neprijímali priame pokyny od žiadneho štátneho ani iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu (…)“.
4) Rovnako nová smernica [1] Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ v článku 57 ods. 4 písm. b) bod 1 a 2 ustanovuje, že „členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Členské štáty na uvedený účel zabezpečia, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice a súvisiacich právnych predpisov, aby jeho personál a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a pri plnení regulačných úloh nepožadovali ani neprijímali priame pokyny od žiadneho štátneho ani iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu.
 
[1] ktorá od 1. januára 2021 nahradí smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (uvedenú vyššie)
 
5) Podľa ustanovenia § 5 ods. 10 písm. e) zákona o regulácii, vláda SR predsedu Úradu z funkcie odvolá, ak konal pri výkone svojej funkcie v rozpore s odsekom 7, t. j. ak porušil povinnosť konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.
6) Ako je možné vidieť vyššie, tak národná, ako aj európska legislatíva kladie zvýšené požiadavky na nestrannosť a nezávislosti tak regulačného orgánu, ako aj jeho najvyššieho predstaviteľa, pričom sme presvedčení, že k porušeniu povinnosti konať nezávisle a nestranne vyplývajúcej z § 5 ods. 7 zákona o regulácii zo strany súčasného predsedu Úradu Ľubomíra Jahnátka došlo v dôsledku tejto skutočnosti:
predseda Úradu Ľubomír Jahnátek dal pokyn/inicioval cez poslanca Maroša Kondróta zmenu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).
 
Novela zákona o regulácii
 
7) Poslanec Maroš Kondrót 24. apríla 2019 predložil do Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona o regulácii, ktorý okrem iného špecifikuje podmienky na pridelenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému.
8) Dôsledkom prijatia takejto zmeny zákona o regulácii je právne zakotvenie zľavy z tarify za prevádzkovanie systéme pre vybraných koncových odberateľov elektriny. Uplatnenie tejto výnimky v praxi bude mať za následok, že množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje tarifa za prevádzkovanie systému bude nižšie (prípadne vybraný balík finančných prostriedkov bude nižší), čo v ekonomickom vyčíslení predstavuje ročný výpadok 100 miliónov eur v systéme tarify za prevádzkovanie systému. Nakoľko v systéme tarify za prevádzkovanie systému bude nižší výnos finančných prostriedkov, chýbajúci deficit musí byť prerozdelení medzi všetkých ostatných odberateľov elektriny vrátane domácností.
9) Po medializácii novely zákona o regulácii, pán poslanec Kondrót poskytol nasledujúci rozhovor pre Denník N, kde obhajoval/vysvetľoval predloženie takéhoto návrhu zákona:
Mne to posunulo ministerstvo hospodárstva, ale vypracovali to odborníci z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“;
Áno, ministerstvo hospodárstva a ÚRSO. ÚRSO mi vysvetľovalo, čo chce dať.“ (na otázku či za ním bolo MHSR a ÚRSO);
Je to požiadavka. Ak oni povedia, že stiahni to, nepotrebujeme to, tak to stiahnem. Ja nemám na tom žiadny záujem.“ (na otázku či nechce stiahnuť predmetnú novelu);
Ministerstvo hospodárstvo povedalo potrebujeme toto. Boli tam odborníci z ÚRSO, ktorí to spočítali a vysvetlili: Toto tu bolo a prosíme, aby ste to vrátili nazad.“ (na otázku, či za ním bolo MHSR).
10) Z vyššie uvedených vyhlásení poslanca Kondróta vyplýva, že Úrad v súčinnosti s ministerstvom hospodárstva SR (ako zložky výkonnej moci) dali pokyn poslancovi pánovi Kondrótovi (ako zložky zákonnodránej moci), aby predložil nimi pripravený návrh novely zákona o regulácii do Národnej rady Slovenskej republiky (do legislatívneho procesu), a teda je zjavné, že predseda Úradu v rozpore s požiadavkou nezávislosti a nestrannosti ovplyvňoval nielen výkonnú, ale aj zákonnodárnu moc.
11) Z vyššie uvedených citácii je rovnako zjavné, že pán poslanec Kondrót nemal skutočný záujem na predložení predmetnej novely zákona o regulácii, ale ten kto mal skutočný dôvod, prípadne jeho iniciátorom bolo Ministerstvo hospodárstva SR (čo koniec koncov aj prezrádzajú vlastnosti dokumentov, kde ako autor sa uvádza pán Boris Balog ako riaditeľ odboru právnych služieb) a rovnako aj Úrad.
 
  Dôkaz:
Článok v Denníku N s názvom „Kondrót o novele, ktorá mala pomôcť Babišovi: Ja ju mám od Žigu a Jahnátka“ vydaný 12. 7. 2019
Prinscreen (kópia) vlastností dokumentu novely zákona o regulácii
 
12) Úrad je pri výkone svojej pôsobnosti viazaný zákonom o regulácii, ktorý jednoznačne zakotvuje povinnosť nestrannosti a nezávislosti od „pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb“, preto Úrad nemôže svojvoľne, resp. za účelom dosiahnutia vlastných cieľov upustiť od uplatňovania týchto základných požiadaviek fungovania Úradu.
13) Treba rovnako dodať, že na čele Úradu je predsedu Úradu, ktorý je zodpovedný za riadenie Úradu a vystupovanie voči tretím osobám navonok, a to v zmysle § 5 ods. 6 písm. a) zákona o regulácii.
14) Považujeme pritom za irelevantné, či Úrad vykonal voči poslancovi Kondrótovi pokyn v podobe vyjadrenia želania, ktorému poslanec Kondrót „dobrovoľne“ vyhovel alebo či išlo o priamy pokyn. Žiaden priamy pokyn by totiž v podmienkach zákona o regulácii aj tak nemal žiadne právne účinky, keďže žiaden zákon neoprávňuje Úrad iniciovať zmenu zákonov ani inak priamo zasahovať do sfér mimo pôsobnosti Úradu, pričom zmena zákona o regulácii jednoznačne do pôsobnosti Úradu nepatrí.
15) Je preto zrejmé, že predseda Úradu Ľubomír Jahnátek dal pokyn poslancovi Kondrótovi na predloženie novely zákona o regulácii, čím naplnil dôvod na odvolanie z funkcie predsedu Úradu v zmysle § 5 ods. 10 písm. e) v spojení s § 5 ods. 7 zákona o regulácii.

II.

Záver

Vážený pán predseda vlády SR a členovia vlády SR,

domnievame sa, že vyššie uvedené skutočnosti dostatočne odôvodňujú začatie konania o odvolaní pána Ľubomíra Jahnátka z funkcie predsedu Úradu a následne prijatie rozhodnutia o jeho odvolaní. Sme toho názoru, že takýto krok posilní nielen dôveru občanov Slovenskej republiky v právny štát a v dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti za nezákonné konanie, ale bude predstavovať aj mimoriadne pozitívny signál našim zahraničným partnerom, že Slovenská republika si ctí svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii a rešpektuje všetky právne predpisy.

S úctou,

Karol Galek

Pod čiarou

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

ikonae-mail: karol.galek@nrsr.sk
ikonatel.: +421 904 579 888

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Sloboda a SolidaritaSloboda a Solidarita
– politická strana
Ctíme si slobodu, kladieme prekážky jej nepriateľom, bojujeme za vyššiu životnú úroveň ľudí v dobre spravovanej krajine. Toto je naše poslanie v strane Sloboda a Solidarita. Našou úlohou je vytvárať podmienky pre zvyšovanie príjmov tých, ktorí pracujú, zabezpečiť základnú mieru solidarity s tými, ktorí nepracujú, zvyšovať mieru osobnej slobody ruka v ruke so zodpovednosťou a usilovať sa o štíhly štát, hospodáriaci efektívne a vyrovnane. Štát je v našom ponímaní garantom včasnej spravodlivosti.
Čerpané z: www.sas.sk

Súvisiace články:
Monitor potvrdil, že v školstve zaostávame za Európou (28.09.2019)
Za rastúce ceny energií je zodpovedné ministerstvo hospodárstva (16.09.2019)
Slovensko potrebuje dlhovú brzdu, inak skončí v bankrote (14.09.2019)
Martina Lubyová pri asistentoch učiteľov účelovo zavádza (13.09.2019)
Zálohovanie fliaš zhorší triedenie odpadu a poškodí potravinárov (09.09.2019)
Fico legitimizoval Mazurkove výroky (06.09.2019)
Odsúdenému poslancovi nepatrí odstupné (04.09.2019)
Obedy „zadarmo“ v skutočnosti nie sú zadarmo (29.08.2019)
Reakcia SaS na vystúpenie pani prezidentky (26.08.2019)
SaS dôrazne žiada odchod Jankovskej, ktorá je však len špičkou ľadovca (25.08.2019)
Tlak sa vyplatil (09.08.2019)
Rezort školstva nezvláda prácu s hendikepovanými deťmi (06.08.2019)
SNS a Martina Lubyová riadia školstvo systémom pokus – omyl (06.08.2019)
Podávame podnet na NKÚ za nečinnosť banského úradu (05.08.2019)
Slovenská národná strana už chápe, čo je diskriminácia, ale nechápe, čo je normálne (01.08.2019)
Privilegovaní podnikatelia dobré podmienky na svoje zisky majú, ostatné ich nezaujíma (31.07.2019)
Je za tým marenie vyšetrovania? (30.07.2019)
Dohoda vlády s odbormi na minimálnej mzde je zase krok vedľa (30.07.2019)
Prípad bitúnka v Šaštíne odhalil vážne zlyhania, ministerka musí konať (30.07.2019)
Turecko musí splniť všetky takzvané referenčné kritériá, aby sa eliminovali bezpečnostné riziká (29.07.2019)
Otvárať interrupcie je od Smeru a SNS perfídnosť (25.07.2019)
Lajčák by mal prehodnotiť späťvzatie svojej demisie (24.07.2019)
Registrované partnerstvá má strana SaS vo svojom programe od svojho vzniku (24.07.2019)
Gratulujeme Lucii Ďuriš Nicholsonovej (18.07.2019)
Dúhový pochod je vážnym apelom na toleranciu (18.07.2019)
Nech vláda spojí hlasovanie o reforme nemocníc s vyslovením dôvery (17.07.2019)
Sme sklamaní, Generálna prokuratúra SR zakryla týranie v Čistom dni (14.07.2019)
Nesúhlasíme s právnym názorom prezidentky (10.07.2019)
Sme za odluku cirkví od štátu (09.07.2019)

SaS, 23. 07. 2019 | Prečítané: 240 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore