www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @025
Počítadlo


Spam poison

Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike

Presaďme spolu odluku cirkví od štátu

Presaďme spolu odluku cirkví od štátu

Odluka štátu a cirkví bola základnou požiadavkou, ktorá sa objavovala v prvých novembrových výzvach pri spoločenských zmenách v roku 1989.

Dodnes sa však nenašla politická vôľa a odvaha presadiť ju. Odluka štátu a cirkví sa nedostala do programu žiadnej z vlád, ktoré odvtedy na Slovensku vznikli.

Po 25 rokoch dnes teda naozaj nie je dôvod na ďalší odklad riešenia tejto témy, ktorá má, podľa dlhodobého trendu v prieskumoch verejnej mienky, väčšinovú podporu občanov našej krajiny.

Aj na Slovensku už nastal ten správny čas na odluku štátu a cirkvi.

Podľa definície je odluka cirkvi a štátu politickou a legislatívnou doktrínou, ktorá vyhlasuje, že štát a všetky náboženské inštitúcie majú byť navzájom na sebe nezávislé a oddelené. Zahŕňa v sebe dva princípy: slobodu vierovyznania a sekulárnu vládu.

Správa vecí verejných, ktorá je založená na občianskych princípoch, si vyžaduje, aby štát pristupoval ku všetkým svojim občanom rovnako. Nikto nesmie byť privilegovaný ani znevýhodňovaný zo strany štátnej moci.

V každej krajine existuje časť občanov, ktorí sa zaoberajú vecami verejnými. Okrem politikov, ktorí získavajú mandát a moc vo voľbách, medzi nich patria najmä aktívni občania, ich inštitúcie a spolky.

Cirkev a jej organizácie majú v občianskej spoločnosti dôležité postavenie; nemajú však byť privilegované.

Na druhej strane, je záujmom dobrého štátu aktívnych ľudí, občiansku spoločnosť, charitu a ostatné inštitúcie, podporovať, na nediskriminačnom základe.

Slovenská občianska koalícia je politickou stranou, ktorá presadzuje občianske princípy pri správe vecí verejných.

Preto sme sa rozhodli predstaviť vlastný model odluky štátu a cirkví, založený na zmene spôsobu financovania nielen aktivít cirkevných, ale i aktivít občianskej spoločnosti a charity zo strany štátu.

Dôvody pre zmenu

Slovensko je dnes jednou z posledných krajín Európskej únie, v ktorých k odluke štátu a cirkví dodnes nedošlo. Dokonca i susedné Poľsko sa s touto otázkou vysporiadalo pred viac ako rokom.

Organizácie občianskej spoločnosti a cirkvi potrebujú byť slobodné a nezávislé od štátu.

Na druhej strane, je v záujme štátu samotného, aby vytvoril podmienky a prostredie, v ktorom dokážu nielen plnohodnotne fungovať, ale aj rozvíjať svoju činnosť v prospech občanov.

Stav financovania cirkví, ktorý upravuje komunistický zákon z roku 1949, nie je zdravý pre žiadnu z týchto strán.

Duchovné veci nemajú byť predmetom svetskej politiky a rozhodovania na úrovni predstaviteľov vlády či parlamentu.

Tak, ako cirkev nemá robiť politiku, ani štát nemá využívať jej závislosť na financovaní zo štátneho rozpočtu.

Duchovní registrovaných cirkví sú dnes vlastne zamestnancami štátu. Štát však má vykonávať svoje činnosti vo verejnom záujme, v prospech všetkých občanov – a nie len ich časti. Povinné financovanie cirkevných aktivít aj z daní neveriacich tak prispieva k zbytočnej polarizácii spoločnosti.

Rovnako stav, v ktorom štát pravidelne hrozí inštitúciám tretieho sektora znižovaním percenta podielu dane poukazovanej na verejnoprospešný účel je zdrojom napätia a politického tlaku vlády pri vyjednávaní so zástupcami občianskej spoločnosti.

Zmena financovania cirkví z neadresného – cez štátny rozpočet – na adresné, prostredníctvom daňovej asignácie, vytvorí priamy vzťah medzi občanmi, cirkvami a charitatívnymi organizáciami.

Navrhovaný model zvýši slobodu rozhodovania ľudí o použití prostriedkov, ktoré vytvorili vlastnou prácou, bez zvýšenia ich daňového zaťaženia.

SKOK! prináša riešenie odluky štátu a cirkví, ktoré odstraňuje previazanosť a závislosť všetkých cirkví a inštitúcií občianskej spoločnosti od vládnej moci. Zároveň vytvára priestor pre celkové zvýšenie financií, plynúcich na tieto účely, avšak nie z rozhodnutia politikov, ale občanov samotných. Nezabúda na riešenie historického dlhu pri obnove a rozvoji slovenského kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie.

Hľadanie dohody

SKOK! si je plne vedomý toho, že akákoľvek zmena v systéme financovania občianskej spoločnosti a cirkví musí byť výsledkom dohody a spoločných rokovaní.

Hľadanie dohody však nesmie byť už viac zámienkou na odsúvanie odluky. 25 rokov od vyslovenia tejto požiadavky v novembri 1989 už poskytlo dostatok času na prípravu pre všetky zúčastnené strany, ako aj pre začatie diskusie.

Náš návrh nie je úplne nový. Nadväzuje na rozhovory a riešenia, ktoré s predstaviteľmi cirkví počas vlády Ivety Radičovej viedol minister kultúry Daniel Krajcer. Stretol sa s predstaviteľmi všetkých najvýznamnejších cirkví na Slovensku, predstavil im princípy navrhovaného riešenia. Ani jedna z cirkví princípy jeho návrhu neodmietla.

Navrhované riešenie

Chceme, aby mohol každý občan sám rozhodnúť o tom, či pošle 1 % svojho základu dane cirkvám, neziskovým organizáciám, prípadne ich kombinácii.

Navrhujeme preto zavedenie systému, pri ktorom môže každý daňovník (fyzická osoba) rozhodnúť o poukázaní 1 % zo svojho daňového základu cirkvám a organizáciám tretieho sektora podľa vlastného uváženia.

Túto sumu môže daňovník prerozdeliť medzi viacerých príjemcov a podporiť tak napríklad aj svoju cirkev, aj občianske združenie podľa vlastného výberu.

Takýto model nezvyšuje daňovú povinnosť daňovníka. Nikto teda nezaplatí na daniach viac ako dnes.

Návrh má len mierne negatívny dopad na štátny rozpočet. Odmenou je však väčšia sloboda a mierny nárast zdrojov, určených na dobročinné účely, priamo z rozhodnutia každého občana.

V porovnaní s dnes platným systémom daňovej asignácie dochádza k razantnému zvýšeniu sumy dane, o ktorej rozhoduje občan.

Namiesto 2 % zo zaplatenej dane totiž občan môže poukázať až 1 % celkového daňového základu. To znamená, že suma, určená na prerozdelenie sa oproti dnešku zvýši približne 2,5 násobne.

Náš návrh teda prináša väčšiu slobodu pre občanov. Posilňuje sa ním občianska spoločnosť a treťosektorové aktivity. Zvyšuje sa aj objem finančných prostriedkov na kultúru, šport či ďalšie verejnoprospešné aktivity.

Väčšiu slobodu získajú aj cirkvi, ktoré tak nebudú závislé od financovania štátu.

Viac financií bude smerovať aj do oblasti obnovy kultúrneho dedičstva. Ak niektorí z občanov nerozhodne o poukázaní 1 % zo svojho daňového základu, takéto prostriedky sa automaticky presmerujú do novozriadeného Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva. Tu sa prerozdelia na opravu kultúrnych pamiatok, a to v pomere ½ na sakrálne pamiatky a ½ na ostatné pamiatky.

Oprávnenými príjemcami novej asignácie teda budú:

  • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti,
  • organizácie tretieho sektora z platného zoznamu oprávnených uchádzačov,
  • štát, ktorý neasignovanú sumu použije na obnovu národných kultúrnych pamiatok, a to v pomere 50 % na pamiatky vo vlastníctve cirkví a 50 % na pamiatky vo vlastníctve necirkevných subjektov.

Návrh je v súlade s princípmi fungovania štátu na demokratických a občianskych princípoch. Nie je diskriminačný, ani nikoho nezvýhodňuje.

Predložený návrh predpokladá rovnakú mieru transparentnosti pri preukazovaní nakladania s prostriedkami z daňovej asignácie od všetkých zapojených subjektov.

Finančné dopady navrhovaného riešenia

Pre kalkuláciu dosahov navrhovaného riešenia na verejný rozpočet boli využité aktuálne údaje Ministerstva financií SR zo schváleného rozpočtu verejnej správy a údaje z daňových prognóz Inštitútu finančnej politiky MF SR.

Podľa aktualizovanej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií by suma 1 % základu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015 mala dosiahnuť hodnotu takmer 125 miliónov eur.

Odhadovaná hodnota 2 % dane poukazovaných právnickými a fyzickými osobami by v roku 2015 mala dosiahnuť približne 54,5 miliónov eur.

Dotácie pre cirkvi a náboženské spoločnosti sú rozpočtované na úrovni 38,3 milióna eur.

Celkový príspevok na rovnaký účel, ako novo navrhovaná asignácia, teda dosahuje úroveň približne 92,8 milióna eur.

Celkový príjem cirkví a tretieho sektora by teda v navrhovanom systéme mal vzrásť o zhruba tretinu (z 92,8 na približne 125 miliónov eur v roku 2015).

Ďalšie dodatočné zdroje je možné nájsť v rozpočte verejného sektora, kde dôjde nahradeniu existujúcich výdavkov novým Fondom na obnovu kultúrneho dedičstva s perspektívne vyšším rozpočtom. Napríklad v kapitole Ministerstva kultúry (presun programu „Obnovme si svoj dom“), v kapitole všeobecnej pokladničnej správy (dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre obce, sanačné a rekonštrukčné práce Rusovce, a pod.).

Pripomenúť treba i návrh odluky financovania politických strán od štátu, ktorý by mal v strednodobom horizonte vytvoriť ďalšiu rezervu vo verejnom rozpočte na úrovni 11 miliónov eur ročne.

V rámci tohto nového modelu je v diskusii so všetkými stranami možné zvážiť zmeny v platnej úprave daňovej asignácie právnickými osobami (ktorého percento má i tak klesajúcu tendenciu).

Alternatívou, okrem ponechania súčasného systému, je napríklad nahradenie asignácie právnickými osobami možnosťou odpočítať časť darov do stanovenej výšky od daňového základu. Takéto riešenie by podporilo spoluúčasť firiem na charite (odpočítavala by sa časť, nie celý ich dar), a prispelo by k zabezpečeniu viaczdrojového financovania kultúrnych a iných aktivít. Zároveň by však viedlo k prehĺbeniu negatívnych dopadov na verejné financie.

Celkovo je však i model zachovania či zmeny fungovania daňovej asignácie právnickými osobami potrebné podrobiť dôkladnej odbornej diskusii s predstaviteľmi tretieho sektora.

Prechodné obdobie

Na zabezpečenie plynulého prechodu na nový systém financovania cirkví a náboženských spoločností navrhujeme prechodné obdobie, počas ktorého sa bude cirkvám dorovnávať prípadný rozdiel medzi výnosom z asignácie a výškou adresnej dotácie, ktorú cirkvi dostávajú zo štátneho rozpočtu. V prípade vysokého počtu neasignujúcich občanov bude v prechodnom období takýto výpadok kompenzovaný i zo zdrojov Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva, kde by došlo k prudkému nárastu zdrojov. Dorovnávanie bude mať klesajúcu tendenciu.

Nemôže tak dôjsť k finančnému znevýhodneniu cirkví v období, kým si daňovníci nezvyknú na nový model ich financovania.

Petícia

Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike. My, dolupodpísaní obyvatelia Slovenskej republiky, týmto požadujeme schválenie právnej úpravy, ktorá zabezpečí finančnú odluku cirkví a náboženských spoločností od štátu, ako aj finančnú odluku politických strán od štátu. Pre zabezpečenie činnosti cirkví, náboženských spoločností, ale aj pre činnosť politických strán, ako aj mimovládnych organizácií požadujeme zaviesť iný spôsob financovania, ako je ten dnešný – príspevkami zo štátneho rozpočtu.

Stiahni súborStiahnuť petičný hárok (súbor je vo formáte PDF a má 76 kB).

Petíciu môžete podpísať aj online na stránke www.odluka.sk.

Adresa pre posielanie hárkov

Prípravný výbor strany Slovenská občianska koalícia (SKOK!)
Štefánikova 41
P. O. BOX 814 62
811 04 Bratislava 1

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Slovenská občianska koalícia (SKOK!)
Žijeme na Slovensku a chceme, aby tu žili aj naše deti. Každý z nás sa pred vstupom do politiky živil vlastnou prácou a má za sebou úspešný profesionálny príbeh.
Chceme, aby rovnako úspešným mohol byť každý občan našej krajiny.
Chceme prosperujúci štát, ktorý riadne plní svoje úlohy a povinnosti, a pritom sa nemieša ľuďom do života. Štát, na ktorý sa občan v čase núdze môže spoľahnúť, ale ktorý zároveň nechá každého hľadať svoju osobitú cestu za vlastným šťastím.
Chceme krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať a byť aktívni. Zároveň ľudia radi pomôžu znevýhodneným a slabým, lebo veria, že inštitúcie štátu ich peniaze použijú dobre a efektívne. Našim cieľom a povinnosťou, ktorú sa zaväzujeme hájiť, je dobre spravovaná krajina ako bezpečný prístav pre slobodných a šťastných občanov.
Preto sme vstúpili do politiky.
Čerpané z: www.sk-ok.sk a www.odluka.sk

Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (Počet hlasov: 714)
(57.07 %)

Viac áno, ako nie (Počet hlasov: 184)
(14.71 %)

Viac nie, ako áno (Počet hlasov: 171)
(13.67 %)

Rozhodne nie (Počet hlasov: 182)
(14.55 %)Celkom hlasovalo: 1251
Súvisiace články:
Predseda vlády SR Igor Matovič je netolerantný kresťan (21.08.2020)
Financovanie náboženských organizácií na Slovensku za rok 2020 (16.05.2020)
Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov (01.08.2018)
Cirkev si ide svoje (15.07.2018)
Budú cirkevníci uverejňovať čísla ponožiek? (24.06.2018)
Odluka cirkví od štátu je typická téma pre ľavicu? (09.06.2018)
Z prvej ruky: Financovanie a odluka cirkví (04.03.2017)
Fanatizmus nikdy neviedol k šťastnej spoločnosti (04.12.2016)
Kapitalistická vláda strany SaS bude v konflikte záujmov (19.11.2016)
SNS bojuje proti náboženským menšinám (28.09.2016)
Presaďme lepšie a moderné Slovensko! (01.03.2016)
Zdena Studenková – osobnosť medzi ženami (06.02.2016)
Pakt medzi Smerom-SD a cirkvou ide proti ústave (08.01.2016)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu poslanci NR SR neschválili (07.10.2015)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu (01.09.2015)
ODLUKA s Havranom (14.04.2015)
Klerikom nevadí, že sú financovaní komunistickým zákonom (07.04.2015)
Kde sa píše, že strana SMER – SD išla v roku 2006 do volieb s témou o odluke? (16.03.2015)
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za rok 2014 (02.03.2015)
Vulgárni kapitalisti škodia odluke cirkví od štátu (02.02.2015)
Referendum o odluke (24.01.2015)
Prezident Kiska ma sklamal (20.01.2015)
Sociálni demokrati očividne nechcú odluku cirkví od štátu (14.10.2014)
Demokratickosť a občania na Slovensku (11.08.2014)
Nový model nezávislého financovania cirkví a občianskej spoločnosti (29.05.2014)
Diskusia pri okrúhlom stole (13.05.2014)
Kedy a kde môžete podpísať petíciu za odluku? (08.05.2014)
Odštartovala sa petícia za odluku cirkví od štátu (06.05.2014)

SKOK – ELD, 03. 02. 2015 | Prečítané: 2354 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (171 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1251
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore