www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @824
Počítadlo


Spam poison

Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť

Detaily návrhu zákona (návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky)

K bodom 33 až 36

Predmetné body upravujúce čl. 41 ústavy sa navrhujú s cieľom ochrániť základné morálne hodnoty a osobitne rodinu ako základnú bunku spoločnosti a prvé a najdôležitejšie spoločenstvo, v ktorom vyrastá a preberá modely správania sa väčšina detí.

Úprava ustanovení čl. 41 ústavy je tiež reakciou na opakované a neutíchajúce snahy LGBTI aktivistov ustanoviť v právnom poriadku SR krajne nemorálne právne inštitúty v rozpore s prirodzeným právom, na nemorálny právny poriadok v oblasti rodinného práva už zakotvený vo viacerých štátoch EÚ a ďalších krajinách, na súčasné neprijateľné tlaky inštitúcií EÚ, OSN a podobných organizácií smerujúce proti základným morálnym hodnotám a prirodzenému právu, ako aj na súčasnú zjavne nedostatočnú ochranu slovenských detí pri adopciách do zahraničia umožňujúcu napr. osvojenie slovenského dieťaťa párom rovnakého pohlavia (pozri napríklad článok Slováci nezastavili v Británii adopciu svojich detí párom mužov).

Ide o úpravy, ktoré súvisia s navrhovaným bodom 60, a niektoré z nich si vyžadujú aj postup podľa navrhovaného čl. 154e ods. 2 návrhu ústavného zákona.

Slovensko je štátom, ktorý v r. 2002 výslovne deklaroval ponechanie rozhodovania o kultúrno-etických otázkach ochrany života a dôstojnosti ľudskej bytosti od počatia až po smrť, ochrany rodiny a inštitúcie manželstva ako základu spoločnosti, ako i rozhodovania o veciach s tým súvisiacich…, vo výlučnej právomoci členských štátov a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii.

Význam súčasnej definície manželstva zostáva v návrhu ústavného zákona zachovaný a súčasne sa precizuje tak, aby bolo úplne jednoznačné, že vždy ide o jedinečný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou. Dopĺňa sa bližšia charakteristika rodičov dieťaťa a rodičov nenarodeného dieťaťa (podobne ako manželia rodičia sú podľa návrhu ústavného zákona vždy jeden muž a jedna žena – reakcia na snahy LGBTI aktivistov o označenie rodič 1 a rodič 2 bez ohľadu na pohlavie). Spolu s osobitnou ochranou detí a mladistvých sa má v čl. 41 ods. 1 ústavy zaručovať aj osobitná ochrana nenarodených detí.

Sme presvedčení, že nie je prijateľné, aby právny poriadok legalizoval akékoľvek nemorálne konanie. V odseku 2 sa preto výslovne zakazujú registrované partnerstvá. Ide súčasne o protiopatrenie proti opakovaným intenzívnym snahám LGBTI aktivistov o morálne jednoznačne neprípustné ciele a žiaľ aj proti viacerým neakceptovateľným aktivitám súčasnej vlády (pozri napr. súčasný neprijateľný návrh Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, predkladateľom ktorého je Ministerstvo spravodlivosti SR; viaceré neprijateľné zložky obsahu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike schválenej terajšou vládou vo februári 2015). Je nepochopiteľné, že vláda v návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 v štádiu MPK plánuje záväzky plniť také neprípustné úlohy, ako napr. analyzovať pedagogické osnovy, metodiky a odporúčané učebné materiály a v prípade potreby navrhnúť materiály poskytujúce vhodné objektívne informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite; vypracovať modelové situácie a odhad ich možného finančného dopadu sociálnych dávok na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia; realizovať výskum a analyzovať situácie LGBTI párov a rodičov a prekážky s ktorými sa stretávajú pri realizácii práv v rámci partnerstva a pri výchove detí a v prípade potreby navrhnúť riešenia; pripraviť návrh relevantnej právnej úpravy umožňujúcej vydanie nových potvrdení o absolvovaní štúdia na základných, stredných a vysokých školách osobám po prepise rodu.

V nových odsekoch 6 a 7 sa s cieľom účinnej ochrany detí a zabezpečenia ich všestranného priaznivého vývinu precizujú pravidlá osvojenia a určujú sa podmienky osvojenia do zahraničia (medzištátnych osvojení). V dôsledku navrhovanej úpravy nebude možné osvojiť do zahraničia slovenské dieťa párom rovnakého pohlavia (na Slovensku môžu v súčasnosti v zmysle § 100 ods. 2 zákona o rodine maloletého ako spoločné dieťa osvojiť len manželia). Ide len o základné ústavné pravidlá, s ktorými je nevyhnutné zosúladiť platný právny poriadok – napr. zákon o rodine, zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok a nové civilné kódexy účinné od 1. júla 2016. Čo sa týka pojmu „verejný poriadok“ používaného v nových odsekoch 6 a 7, podľa uznesenia Ústavného súdu SR IV. ÚS 29 „…je možné zhrnúť, že verejný poriadok ako pomerne zložito konštruovaný neurčitý právny pojem zahŕňa vo všeobecnej rovine základné normy, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre fungovanie demokratického štátu a spoločnosti. Popri normách právnych sa jedná o normy morálne, sociálne, politické, prípadne náboženské.“. Konštrukcia predposlednej vety nového odseku 7 sa odvíja od čl. 23 písm. a) nariadenia (ES) č. 2201/2003 z 27. 11. 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností v platnom znení, podľa ktorého rozsudok týkajúci sa rodičovských práv a povinností sa neuzná, ak by uznanie bolo s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom sa o uznanie žiada.

Podrobnosti podľa čl. 41 ods. 1 až 8 má ustanoviť zákon (vo vzťahu k právam podľa platného čl. 41 ods. 1 až 5 ústavy to platí už v súčasnosti).

K bodu 37

Aj nenarodené deti majú mať podľa návrhu ústavného zákona právo na priaznivé životné prostredie. Súčasná definícia pojmu „životné prostredie“ je uvedená v § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z. z. Podľa tohto ustanovenia životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy. V súvislosti s návrhom ústavného zákona je potrebné zvážiť aj potrebu úprav zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších dotknutých právnych predpisov.

K bodom 38 až 42

Aj nenarodeným deťom sa v návrhu ústavného zákona zaručujú tie z práv na súdnu a inú právnu ochranu, pri ktorých je to vzhľadom na osobitné postavenie nenarodeného dieťaťa objektívne možné. Ide napr. o práva domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde alebo na inom orgáne; obrátiť sa na súd, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy; na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu alebo nesprávnym úradným postupom; na právnu pomoc v konaní pred súdmi a inými orgánmi; na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a o zákaz odňatia niekoho vrátane nenarodeného dieťaťa jeho zákonnému sudcovi. Zdôrazňuje sa aj rovnosť všetkých účastníkov vrátane nenarodených detí v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy, pričom platia podmienky ustanovené v čl. 12 ods. 1 návrhu ústavného zákona.

K bodu 43

V záujme ochrany osôb a nenarodených detí sa ustanovuje, že rozsah obmedzenia práv osôb a nenarodených detí na život, na nedotknuteľnosť a na zachovanie ľudskej dôstojnosti v ústavnom zákone nesmie byť v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu okrem nevyhnutného núteného pobytu a nevyhnutnej evakuácie väčší od tých výnimiek, ktoré pripúšťa platná ústava v spojení s návrhom ústavného zákona.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava na účel jednoznačnosti bezprostredne súvisiaca s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu.

K bodu 45

Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu.

K bodu 46

Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným vypustením písmena b) z čl. 102 ods. 1.

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava bezprostredne súvisiaca s rozšírením pojmu označujúceho predmetné medzinárodné zmluvy (má ísť o medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti nenarodených detí, fyzických osôb alebo právnických osôb). Súčasne sa kvôli právnej istote výslovne ustanovuje, že NR SR nesmie vysloviť súhlas s takou medzinárodnou zmluvou, ktorá podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR nie je v súlade s touto ústavou alebo s ústavným zákonom“.

K bodu 48

V nadväznosti na navrhovanú úpravu čl. 113 sa javí byť potrebné vypustiť súčasné ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. b) ústavy. Cieľom je zabrániť duplicitnému podávaniu návrhov na Ústavný súd SR zo strany vlády aj prezidenta. Keďže podľa čl. 113 návrhu ústavného zákona je vláda povinná podať návrh na Ústavný súd SR, aby rozhodol o súlade každej dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NR SR, s ústavou a s ústavnými zákonmi, súčasné oprávnenie prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. b) ústavy sa navrhuje vypustiť.

K bodom 49 až 51

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovaným vypustením písmena b) z čl. 102 ods. 1.

K bodu 52

Vždy, keď sa dojedná medzinárodná zmluva, na ktorú je potrebný súhlas NR SR, má mať vláda povinnosť podať návrh na Ústavný súd SR, aby rozhodol o súlade každej takejto dojednanej medzinárodnej zmluvy s ústavou a s ústavnými zákonmi (teda aj ak pôjde o „prezidentské zmluvy“). Vláda tak má urobiť predtým, ako predloží dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie NR SR (pozri čl. 125a ods. 2 návrhu ústavného zákona). Cieľom je najmä dosiahnuť súlad takýchto medzinárodných zmlúv, ktorými je a bude SR viazaná, s morálkou. Pozri aj osobitná časť dôvodovej správy k bodom 2 a 4, a k ďalším súvisiacim navrhovaným ustanoveniam.

K bodom 53 a 54

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou úpravou čl. 113 ústavy.

K bodom 55 až 59

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu.

K bodu 60

Úprava na účel čo najúčinnejšej ochrany slovenských detí a zabezpečenia ich priaznivého všestranného vývinu (aj vo vzťahoch s medzinárodným prvkom) súvisiaca s navrhovanými úpravami čl. 41 ústavy.

Navrhované ustanovenie si vyžaduje postup podľa navrhovaného čl. 154e ods. 2 návrhu ústavného zákona. Napr. podľa platného čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností v platnom znení súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania. Kvôli účinnej ochrane mravného, psychického a citového vývinu slovenských detí a definitívnemu zamedzeniu možnosti adoptovať slovenské deti pármi rovnakého pohlavia považujeme za správne ustanoviť výlučnú právomoc slovenských súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ak ide o maloleté dieťa, ktoré má na území Slovenskej republiky svoj obvyklý pobyt, ktorého obvyklý pobyt nemožno určiť alebo ktoré je slovenským občanom.“.

K bodom 61 až 65

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu.

K bodu 66

Úprava sa navrhuje s cieľom garantovať uplatňovanie len takých ustanovení medzinárodných zmlúv a právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v Slovenskej republike, ktoré budú v súlade s morálnymi zásadami. Predpokladom je viazanosť Slovenskej republiky len takýmito ustanoveniami medzinárodných zmlúv a preberanie len takýchto ustanovení aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, s čím súvisí navrhované prechodné ustanovenie čl. 154e ods. 2 návrhu ústavného zákona.

K bodu 67

Ide o úpravu na účel právnej istoty a jednoznačnosti bezprostredne súvisiacu s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu.

K bodu 68

V prechodných ustanoveniach uvedených v čl. 154e ods. 1 návrhu ústavného zákona sa zdôrazňuje, že ustanovenia tejto ústavy v znení účinnom od 1. marca 2016 (t. j. vrátane schválenej navrhovanej úpravy) sa vzťahujú aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016. Ochrana základných práv nenarodeného dieťaťa sa garantuje aj týmto nenarodeným deťom.

Cieľom čl. 154 ods. 2 je dosiahnuť účinnú ochranu základných práv a slobôd nenarodených detí aj narodených osôb v SR a súlad medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré sa uplatňuje v SR, s morálkou. Ustanovuje sa povinnosť pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré podľa návrhu ústavného zákona musí v čo najkratšom možnom čase prijať všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu medzinárodných zmlúv, ktorými je SR k 1. marcu 2016 viazaná, a právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie právne záväzných pre SR k 1. marcu 2016 s ústavou účinnou od 1. marca 2016 a na ukončenie viazanosti SR takýmito medzinárodnými zmluvami a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré nie je možné zosúladiť s ústavou účinnou od 1. marca 2016. Relevantné sú v tejto súvislosti aj navrhované úpravy čl. 7 ods. 2, 5 a 6 – napr. dikcia, podľa ktorej právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie ani medzinárodné zmluvy uvedené v čl. 7 ods. 5 ústavy nemajú prednosť pred slovenskou ústavou a slovenskými ústavnými zákonmi.

Prechodné ustanovenie čl. 154e ods. 3 súvisí s navrhovanými úpravami čl. 41 a čl. 142 ods. 1 ústavy. Na konania o osvojenia maloletých detí do cudziny začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2016 sa v záujme ochrany detí majú vzťahovať ustanovenia navrhovanej novej úpravy.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1843, 23. 10. 2015

Ste za legalizáciu eutanázie?

Áno, nevidím v tom problém. (Počet hlasov: 331)
(31.64 %)

Áno, ale museli by sa dôkladne preskúmať okolnosti. (Počet hlasov: 216)
(20.65 %)

Nie, domnievam sa, že by to bolo zneužívané. (Počet hlasov: 154)
(14.72 %)

Nie, je to vražda. (Počet hlasov: 204)
(19.50 %)

Neviem sa vyjadriť. (Počet hlasov: 141)
(13.48 %)Celkom hlasovalo: 1046
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť (05.12.2015)

NR SR, 06. 12. 2015 | Prečítané: 1098 | Rubrika: Polemika o…

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (13 hl.)
 
Nie (15 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 28
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
 Re: Confirmation bias
21-05-20 * 16:10
 Stretne Mars planétu Zem
21-05-20 * 00:01
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore