www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Pozvánka na koncert
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @417
Počítadlo


Spam poison

Laureáti súťaže „Vedec roka SR 2010“

Prvá liga súťaží slovenských vedcov-výskumníkov

založená roku 1997

Vyhlasovateľ: Journaliste Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)

Vyhodnocovací výbor za rok 2010: zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAV, ZSVTS, Journaliste Studia, Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN

Kategória: Vedec roka SR 2010

Navrhovateľ: doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – generálny riaditeľ EVPÚ a. s. (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici), prezident ZPVVO

Laureát: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.


RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.

Odborník v oblasti:
Fyzika vysokých energií, fenomenológia fyziky častíc, elektro-slabá štruktúra hadrónov

Pracovisko:
Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Ocenený za:
Vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekingu (Čína).

Významnejšie výsledky výskumu v roku 2010 (S. Dubnička a kol.):
Pomocou Unitárneho a Analytického modelu elektromagnetickej štruktúry nabitých pí-mezónov bolo dosiahnuté pozoruhodné (o rád) zníženie vyhodnotenej chyby príspevku procesu elektrón-pozitrónovej anihilácie na dva nabité pí-mezóny do anomálneho magnetického momentu miónu. Zníženie chyby teoretickej hodnoty anomálneho magnetického momentu miónu je rozhodujúce pri jej porovnávaní s precíznou experimentálnou hodnotou a následnom prípadnom odhalení príspevkov z Novej fyziky za Štandardným modelom fyziky mikrosveta.

V spolupráci s japonskými fyzikmi, aplikáciou Unitárneho a Analytického modelu elektromagnetickej štruktúry pí-mezónov a využitím tzv. hypotézy zachovania sa vektorového prúdu v slabých interakciách dosiahol sa veľmi dobrý popis údajov z KEK-centra v Japonsku o slabom rozpade tau-leptónu na dva pí-mezóny, z ktorého sa prvýkrát podarilo určiť rozdiel hmotností a totálnych šírok rozpadu nabitých a neutrálnych partnerov prvých dvoch excitácií vektorovej mezónovej rezonancie, rho-mezónu.

Analýzou protónových polarizačných experimentálnych údajov získaných v Jeffersonovom laboratóriu, Newport News (USA), spolu s ostatnými existujúcimi údajmi o protónových a neutrónových elektromagnetických formfaktoroch, pomocou Unitárneho a Analytického modelu elektromagnetickej štruktúry nukleónov sa získala hodnota nábojového rms polomeru protónu odlišná od hodnoty priznanej v Review of Particle Physics 2010. Ale nedávna nová hodnota tohto polomeru, získaná švajčiarskou skupinou v Paul Scherrer Institute vo Villigene precíznym meraním posuvu Lamba v miónovom vodíkovom atóme, vytvorenom z protónového jadra a obiehajúceho miónu 210-krát ťažšieho než elektrón, vyvrátila hodnotu priznanú v Review of Particle Physics 2010 a v hraniciach chýb potvrdila nami určenú hodnotu nábojového rms polomeru protónu. Takto je nepriamo potvrdené nedipólové správanie sa elektrického formfaktora protónu, odhalené protónovými polarizačnými experimentami v Jeffersonovom laboratóriu, a vzrástla aj pravdepodobnosť výskytu nami predpovedanej nuly tohto formfaktora v okolí t = -13 GeV2, ktorá by mohla byť potvrdená experimentálne v najbližšom období. Využitím analytických vlastností elektromagnetického formfaktora nabitých pí-mezónov preniesla sa precízna experimentálna informácia o totálnom účinnom priereze elektrón-pozitrónovej anihilácie na dva nabité pí-mezóny, nedávno získané tzv. metódou „radiative return“ na KLOE detektore vo Frascati (Taliansko), do priestorupodobnej oblasti, kde sa pomocou nej prvýkrát predpovedalo modelovo-nezávislé správanie piónového elektromagnetického formfaktora v tejto oblasti. Tento výsledok umožňuje zhodnotiť rôzne modelové extrapolácie iných autorov asymptotickej predpovede kvantovej chromodynamiky až do experimentálne merateľnej oblasti, ktoré sú doteraz vzájomne nejednotné.

Odborný (praktický) prínos výsledku:
Unikátny model, schopný realisticky popísať elektromagnetické a slabé formfaktory hadrónov v priestorupodobnej a časupodobnej oblasti súčasne vždy jednou analytickou funkciou v celej oblasti definície.

Kategória: Technológ roka SR 2010

Navrhovateľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. – dekan Strojníckej fakulty, Technická univerzita v Košiciach

Laureát: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.


prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

Odborník v oblasti:
Časti strojov a mechanizmov

Pracovisko:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania a logistiky

Ocenený za:
Mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008 – 2010 v oblasti vývoja pneumatických pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizácie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav, celkovo podaných 15 návrhov v Slovenskej republike a 5 návrhov v Poľskej republike na udelenie patentov; patentová činnosť bola realizovaná na základe uzatvorenej bilaterálnej zmluvy medzi TU v Košiciach, Strojníckou fakultou a firmou FENA v Katowiciach (Fabryka Elementów Napędowych), pričom zo strany poskytovateľa (TU v Košiciach, Strojnícka fakulta) je hlavným zámerom udelenie súhlasu s využívaním predmetov priemyselného vlastníctva – patentových technických riešení podaných v Slovenskej a Poľskej republike pri výrobe pneumatických spojok.

Odborný (praktický) prínos výsledku:
Výsledky mimoriadnej patentovej činnosti predstavujú veľký odborný, ako aj praktický prínos v oblasti ovládnutia torzného kmitania, ako zdroja budenia nebezpečných vibrácií pohonov mechanických sústav, nakoľko daným riešením sa vytvára nový spôsob plynulého ladenia mechanických sústav počas prevádzky v ustálenom stave, zvlášť pre prípady vopred nepredvídaných (náhodných) poruchových vplyvov.

Kategória: Mladý výskumník roka SR 2010 – A

Navrhovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Laureát: Ing. Marián Sýkora, PhD.


Ing. Marián Sýkora, PhD.

Odborník v oblasti:
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Pracovisko:
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, odborný asistent

Ocenený za:
Vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov s dôrazom na oceľové mosty s ortotropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom“.

Odborný (praktický) prínos výsledku:
Významným prínosom práce je posun znalostí a získanie nových poznatkov v oblasti metodológie a spôsobu stanovenia zvyškovej životnosti v závislosti od konkrétnych stochastických časovo závislých degradačných efektov. To umožňuje posun a rozvoj metodiky overovania odolnosti a stanovenia spoľahlivosti prvkov a konštrukcii pri zohľadnení pôsobenia degradačných účinkov korózie konštrukčnej ocele ako aj vypracovanie metodiky overovania stavebných konštrukcií a mostov s ohľadom na trvanlivosť.

Stručné zdokumentovanie a zhodnotenie vedeckého prínosu vo vzťahu k SR:
Vedeckým prínosom Ing. Mariána Sýkoru, PhD. je vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov. Táto metodika stanovenia zvyškovej životnosti spolu s konkrétnymi aplikáciami predstavenými jej autorom ponúka nový pohľad na spôsob overovania stavebných konštrukcií najmä v súvislosti s rozvojom výpočtovej techniky. V podmienkach SR ako aj v rámci Európy nebola doposiaľ v uvedenej podobe prezentovaná. Navrhnutou metodikou je možné pri zahrnutí všetkých relevantných časovo závislých vplyvov priamo realizovať posúdenie konštrukcie bez potreby normových výpočtov s dôraznejšou identifikáciou vplyvov jednotlivých parametrov na výslednú odolnosť konštrukcie ako aj možnosti optimálneho návrhu konštrukcie z pohľadu údržby, trvanlivosti a minimalizácie nákladov. Metodika bola vypracovaná v rámci spracovania dizertačnej práce „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom“.

Výstupy práce Ing. Sýkoru je možné využiť pri spresňovaní rozvíjajúcich sa metodík, najmä čoraz potrebnejšej metodiky overovania konštrukcií s ohľadom na trvanlivosť. Využitie týchto poznatkov prispieva k rozšíreniu aplikácie pravdepodobnostných prístupov k overovaniu spoľahlivosti stavebných konštrukcií a mostov. Metodika má uplatnenie pri určovaní prognostických modelov zvyškovej životnosti konštrukcií, ktoré umožňujú jednoduchý a odborný odhad zostávajúceho času, počas ktorého ešte bude možné konštrukciu využívať pri splnení prevádzkových požiadaviek.

Kategória: Mladý výskumník roka SR – B

Navrhovateľ: MUDr. prof. Radomír Nosáľ, DrSc. – riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Bratislava

Laureátka: RNDr. Katarína Valachová, PhD.


RNDr. Katarína Valachová, PhD.

Odborník v oblasti:
Biochémia

Pracovisko:
Oddelenie farmakológie zápalu Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Bratislava, vedecký pracovník

Ocenená za:
Skúmanie chemických a biochemických parametrov polysacharidu hyalurónanu – hlavnej zložky synoviálnej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu činnosť. Pri ochoreniach kĺbov, akým je reumatoidná artritída dochádza k degradácii a k fragmentácii hyalurónanu. Degradáciu hyalurónanu uskutočňovala pôsobením kyseliny askorbovej v prítomnosti iónov medi, čo sú hlavné komponenty prítomné v skorej fáze akútneho zápalu kĺbu. Cieľom bolo dosiahnuť inhibíciu degradácie hyalurónanu v podmienkach in vitro a to pôsobením protizápalových antireumatických liečiv, endogénnych aj exogénnych antioxidantov predovšetkým na báze tiolov. U testovaných látok sledovala ich preventívne pôsobenie, t. j. pridávala ich pred iniciovaním degradácie hyalurónanu. Následne sledovala ich pôsobenie až vo fáze prebiehajúcej degradácie hyalurónanu, čo doteraz na tejto molekule nikto neskúmal. Novými a zaujímavými zisteniami sú nežiaduci efekt glutatiónu (jedného z antioxidantov nachádzajúcich sa v organizme v najväčšom množstve) na degradáciu hyalurónanu. Duálny, t. j. protektívny ako aj degradačný efekt preukázala u antireumatického liečiva d-penicilamínu. Dokázala nežiaduci efekt prírodného antioxidantu arbutínu ako aj čiastočný protektívny efekt kúpeľnej termálnej vody na degradáciu hyalurónanu v prítomnosti kyseliny askorbovej a iónov medi.

Patrí v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV (ÚEFT-SAV) počas ostatných 5 rokov medzi najvýraznejšie mladé vedecké osobnosti. Je inkorporovaná do pracovného tímu vedeného Ing. Ladislavom Šoltésom, DrSc. Štúdium degradácie vysokomolekulového hyalurónanu pre hodnotenie antioxidačných vlastností nových zlúčenín riešila v spolupráci s viacerými domácimi a zahraničnými pracoviskami: o. i. napríklad s pracoviskami: Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Farmaceutická fakulta UK, Univerzita v Lipsku, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky a biofyziky, Lipsko, Nemecko, Oddelenie biológie zvierat, sekcia biologickej chémie, Univerzita v Modene, Taliansko.

Viaceré experimentálne metódy opublikovala v celom rade prevažne zahraničných vedeckých časopisov.

Zoznam publikácií v CC a WOS časopisoch v r. 2010:
9. Valachová K., Hrabárová E., Dráfi F., Juránek I., Bauerová K., Priesolová E., Nagy M., Šoltés L.: Ascorbate and Cu(II) induced oxidative degradation of high-molar-mass hyaluronan. Pro- and antioxidative effects of some thiols. Neuroendocrinol. Lett. 31 (2), 2010, 101 – 104. IF(2009) = 1,047.
10. Dráfi F., Bauerová K., Valachová K., Poništ S., Mihálová D., Juránek I., Boldyrev A., Hrabárová E., Šoltés L.: Carnosine inhibits degradation of hyaluronan induced by free radical processes in vitro and improves the redox imbalance in adjuvant arthritis in vivo. Neuroendocrinol. Lett. 31 (2), 2010, 96 – 100. IF(2009) = 1,047.
11. Hrabárová E., Valachová K., Rapta P., Šoltés L.: An alternative atandard for Trolox equivalent antioxidant- capacity estimation based on thiol antioxidants. Comparative 2,2-azinobis[3-etylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid] decolorization and rotational viscometry study. Chem. Biodivers. 7, 2010, 2191 – 2200. IF(2009) = 1,926.

Zoznam publikácií v knihách v r. 2010:
12. Rapta P., Valachová K., Zalibera M., Šnirc V., Šoltés L.: Hyaluronan degradation by reactive oxygen species: scavenging eggect of the hexapyridoindole stobadine and two of its derivatives. In Monomers, Oligomers, Polymers, Composites, and Nanocomposites, Nova Science Publishers, N.Y., Chapter 7, 2010, s. 113 – 126.
13. Valachová K., Mendichi R., Šoltés L.: Effect of l-glutat ione on high-molar-mass hyaluronan degradation by oxidative system Cu(II) plus ascorbate. In Monomers, Oligomers, Polymers, Composites, and Nanocomposites, Nova Science Publishers, N.Y., Chapter 7, 2010, s. 101 – 111.

V súčasnosti, t. j. od začiatku r. 2011 je spoluriešiteľkou projektu VEGA 2/0011/11 s názvom „Štúdium pôsobenia reaktívnych foriem kyslíka a dusíka na vysokomolekulový hyalurónan, synoviocyty a chondrocyty“ a je tiež spoluriešiteľkou projektu APVV-0351-10 s názvom „Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“, ktorému bola v týchto dňoch priznaná najvyššia priorita.

Je všestranne nadanou mladou vedeckou osobnosťou, ktorá sa vždy usiluje riešiť každodenné organizačné i odborné problémy s úsmevom, nasadením a entuziazmom.

Kategória: Za výsledky v programoch EÚ 2010

Navrhovateľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. – dekan Strojníckej fakulty, Technická univerzita v Košiciach

Laureát: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.


prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Odborník v oblasti:
Biomedicínske inžinierstvo, Automatizácia

Pracovisko:
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ocenený za:
Získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT – e-Inklúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ – MonAMI – IST-5-0535147 (Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu).

Kontraktor za TUKE: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Trvanie projektu: 1. 9. 2006 – 31. 8. 2011
Grant EK: 440 700 €

V rámci tohto projektu spolupracuje štrnásť univerzít a priemyselných inštitúcií zo siedmich krajín:
Electricité de France, Europ Assistance France, France Telecom, Trialog, Francúzsko, HMC International, Belgicko, London School of Economics, OpenHub, Veľká Británia, Royal Institute of Technology, Swedish Handicap Institute, Švédsko, Siemens Business Services, University of Passau, Nemecko, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko, Telefónica I+D, University of Zaragoza, Španielsko.

Cieľom projektu MonAMI je zabezpečiť prístupnosť v hlavnom prúde (mainstream accessibility) v oblasti tovarov a služieb pre užívateľov, vrátane verejných služieb, a to prostredníctvom aplikovaného výskumu a vývoja, zameraného na využívanie pokrokových technológií, ktoré pomáhajú zabezpečiť rovnaký prístup, nezávislý život a spoluúčasť pre všetkých ľudí v rámci informačnej spoločnosti.

Projekt sa zameriava na služby poskytované telefónmi, internetom a prvkami automatizácie domácností na báze siete snímačov a aktuátorov, využívajúcich bezdrôtovú technológiu a 1-wire, ktoré podporujú sebestačnosť pri každodenných aktivitách osamelo žijúcich starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom prostredí. Európsky projekt MonAMI demonštruje ako môžu IKT služby hlavného prúdu v Európe ponúkať prístupné a užitočné služby, ako aj moderné technické pomôcky staršej populácii v snahe zvyšovať kvalitu ich života. V rámci testovania služieb MonAMI v 3 krajinách EÚ, prebiehajú v súčasnosti na Slovensku testy u 20 užívateľov.

Prof. Šimšík je vedúcim slovenského Národného kontaktného centra v rámci siete EDeAN, ktorá pokračuje vo svojich aktivitách aj po skončení projektu DfA a výsledkom je zapojenie do 2 nových európskych projektov eACCESS+ a ETNA od 1. 1. 2011.

Odborný (praktický) prínos výsledku:
Rozvoj prístupných e-služieb a sociálnej inklúzie spoločnosti so zameraním na seniorov a osoby so zdravotným postihnutím s využitím najnovších produktov IKT. Vývoj novej rehabilitačnej pomôcky na báze inteligentného mechatronického zariadenia s bezdrôtovým ovládaním.

Kategória: Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010

Navrhovateľ: JUDr. Ľubomír Lenoch, predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov

Laureát: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.


Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV

Expert: prírodné vedy a organizácia vedy

V rokoch 1958 – 1963 vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT, špecializácia – fyzika pevných látok. V rokoch 1968 – 1970 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK.
Kandidátsku dizertáciu obhájil r. 1969 a doktorskú dizertáciu r. 1982.
Roku 1992 sa habilitoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a r. 1996 sa stal profesorom v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.
Výskumu sa venoval najprv na Univerzite P. J. Šafárika, Košice (1963 – 1964), v rokoch 1964 – 1983 v Elektrotechnickom ústave SAV a od roku 1984 dodnes vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave.

Jeho výskumné témy boli resp. sú:
– Transport v tenkých vrstvách amorfných polovodičov, najmä germánia,
– Elektrónová paramagnetická rezonancia v amorfnom Ge, koncentrácia voľných väzieb, dopovanie amorfných polovodičov,
– MOS tranzistory, R MOS technológia, silicidové hradlá,
– Tenkovrstvové rezistory na báze tantalu pre hybridné integrované obvody, justovanie rezistorov na báze tantalu gelovou elektródou,
– Elektromigrácia v metalizácii integrovaných obvodov, zvyšovanie doby života kovových spojov,
– Výskum a vývoj plazmových technológií,
– Difúzia Au a Ti v kovových sklách,
– Silicidy pre integrované obvody pripravené laserovou syntézou (TiSi2, WSi2, FeSi2, CoSi2),
– Supravodivosť vo W/Si multivrstvách,
– Difúzne bariéry pre metalizáciu integrovaných obvodov na báze medi – Mo/Cu, miešanie pri laserovom žiarení,
– Multivrstvy pre rtg zrkadlá,
– Tepelná a radiačná odolnosť zrkadiel pre rtg optiku pri rýchlom izotermálnom a excimerovom laserovom spracovaní,
– Efekt obrovskej magnetorezistencie v multivrstvách,
– Miešateľnosť v „nemiešateľných“ systémoch,
– Nanotechnológia a nanočastice pre magnetické pamäťové médiá a senzory, najmä senzory plynov,
– Femtosekundové laserové mikrotvarovanie mriežok pre mäkkú rtg optiku,
– Veda a technika v období transformácie,
– Výskum inovačných modelov pre strednú Európu.

V tejto oblasti vytvoril ako autor-spoluautor 341 pôvodných prác, 8 patentov – autorských osvedčení, z toho 3 sa významne komerčne uplatnili, 6 kníh, skrípt resp. kapitol do kníh, 570 prác o organizácii vedy, popularizácii, prednášok.

Ohlas jeho prác predstavuje 460 citácií a 59 recenzií.

Bol resp. je zodpovedným riešiteľom 16 slovenských a 12 medzinárodných projektov, v tom 4 projektov NATO, 3xCNR, 2xCNRS; bol resp. je riešiteľom 2 projektov 5. RP EÚ, 2 projektov APVV a teraz 2 projektov štrukturálnych fondov EK a medzinárodného projektu ERDF-CERIM.

Pobyty v trvaní min. 1 mesiac absolvoval na ústavoch a univerzitách v Nemecku, Rusku, USA, Taliansku, Japonsku, Grécku.

Pedagogicky pôsobí najmä na STU a na UK od roku 1967 dodnes. Prednášal a vyučoval 10 predmetov z oblasti fyziky materiálov, kvantovej elektroniky, mikroelektroniky a nanotechnológií.

Vyškolil 8 ašpirantov – doktorandov, teraz školí jedného, 22 diplomantov, 3 hosťujúcich doktorandov, pracovníkov na študijných pobytoch zo SR resp. zahraničia – Taliansko.

Organizácii vedy sa venoval predovšetkým v SAV, rokoch 1984 – 1992 bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV, 19 rokov bol členom Predsedníctva SAV, z toho v rokoch 1995 – 2009 bol predsedom SAV.

Pôsobil v mnohých medzinárodných komitétoch, t. č. reprezentuje SAV v ALLEA a je členom programového výboru témy Bezpečnosť 7. RP EÚ.

Bol resp. je členom 17 vedeckých a umeleckých spoločností, spomedzi ktorých treba spomenúť predovšetkým príslušnosť k Nadácii A. von Humboldta od r. 1971, členstvo v Academia Europaea Scientiarum et Artium, Salzburg, socius ordinarius, od 1997, senátor od 2005, viceprezident od 2010, členstvo v Učenej spoločnosti SAV od r. 2004 a členstvo v Klube spisovateľov literatúry faktu.

Člen vedeckých a správnych rád univerzít a fakúlt je od r. 1987 doteraz, spolu na 9 univerzitách.

Člen poradných orgánov a komisií vlády SR bol v rokoch 1993 – 2010, t. č. pôsobí v orgáne APVV.

Bol resp. je člen programových a organizačných výborov 26 konferencií.

Ocenenia:
Slovenský literárny fond, Cena za vedeckú tvorbu, 1981,Slovenská akadémia vied, Cena SAV, 1983, Slovenská akadémia vied, Strieborná plaketa Aurela Stodolu, 1983 Univerzita Komenského, Matematicko-fyzikálna fakulta, Zlatá medaila, 2001,
Japan Society for the Promotion of Scince, Pamätná medaila, 1993 Israel Academy of Scinces and Humanities, Einstein medal, 1995, Nadácia Alexandra von Humboldta, Humboldtova medaila, 1995, Univerzita Lecce, Salento, Taliansko, Dr. h. c., 1996, Krištáľové krídlo, Slovensko, 2001, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Zlatá medaila, 2001,
Pamätná plaketa prezidenta SR, 2001, De scientia et humanitate optime meritis, Akadémia vied ČR, 2001, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied, medaila, 2002, Pontificia Academia Scientiarum, Vatikán, medaila, 2002,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Dr. h. c., 2002, Kríž 1. triedy prezidenta SR, 2003, Cena Akadémie vzdelávania 2003,
Fak. prírodných vied, Univ. P.J. Šafárika, Košice, Zlatá medaila, 2003, Zlatá pamätná medaila J.A. Segnera, UNMS 2004,
Štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, 2005, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Dr. h. c., 2005, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, čestný člen, 2005, Čestné občianstvo, Sebechleby 2005, Zlatá medaila SAV 2006,
Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu, 2006, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, Dr. h. c., 2007, Zlatá medaila a čestný člen Archeol. ústavu SAV, 2009, Zlatá medaila Jeseniovej lek. fakulty UK, 2009, Čestný člen spoločnosti M.R. Štefánika, 2010, Slovenský literárny fond, Prémia za vedu, 2010 a iné.

S menom prof. Lubyho sa spája národný projekt Encyklopédia Beliana, od r. 1999 dodnes je predsedom jej redakčnej rady.

Je autorom 6 kníh z oblasti literatúry faktu, ktoré vyšli vo vydavateľstve SAV VEDA, známa je trilógia Moji intelektuáli I. – III.

Po ukončení svojho pôsobenia v Predsedníctve SAV sa vrátil na Fyzikálny ústav SAV, kde je zodpovedným riešiteľom jedného domáceho a jedného medzinárodného projektu a spoluriešiteľom dvoch projektov štrukturálnych fondov.

Uvedené údaje v dostatočnej miere dokumentujú opodstatnenosť navrhovaného ocenenia osobnosti, ktorá významne prispela k rozvoju vedy na Slovensku i v medzinárodnom meradle, k stabilizáci a transformácii SAV, prijatiu nového zákona SAV č. 133/2002 a pozdvihnutiu úrovne a vytvoreniu medzinárodných väzieb slovenského výskumu.

Foto: Vladimír Šmihula

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

JUDr. Ľubomír Lenoch
* 13. 6. 1925 Bánovce nad Bebravou
– riaditeľ Journaliste Studia, predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov
– zakladateľ systému popularizácie vedy v SR, zakladateľ Klubu vedy a techniky Zväzu slovenských novinárov (KVT ZSN – 1972), zakladateľ Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN (KVTŽ SSN –1990), zakladateľ súťaže „Vedec roka SR – každoročného oceňovania vedcov a technikov na Slovensku
– podrobnosti nájdete v životopise na stránke Expertsforum.sk
Čerpané z: Expertsforum.sk

Súvisiace články:
Vedec roka SR 2014 (11.05.2015)
Laureáti súťaže „Vedec roka SR 2011“ (19.03.2012)
Vedec roka SR 2010 (18.03.2011)
Vedec roka 2010 (10.03.2011)

Ľubomír Lenoch, 19. 03. 2011 | Prečítané: 9329 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Kto sa mýli?
20-02-20 * 18:22
 Nevzdelanci v PSN
19-02-20 * 07:16
 Re: Nebezpečný vírus ohrozuje
15-02-20 * 14:40
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore