www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @270
Počítadlo


Spam poison

Demokratickosť a občania na Slovensku

(DOS 2014)

Sociologický ústav SAV prezentoval v pondelok 11. 8. 2014 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave vybrané výsledky výskumu „Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)“.

Výskum je súčasťou projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien, ktorý sa realizuje vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Na projekte spolupracujú Sociologický ústav SAV, Ústav politických vied SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Terénny zber dát realizovala agentúra FOCUS v dňoch 29. 5. – 8. 6. 2014 na reprezentatívnej vzorke 1 215 dospelých obyvateľov Slovenska vybraných kvótovým výberom.

Z výsledkov výskumu vyberáme Náboženské správanie obyvateľov Slovenska a Názory na vzťahy štátu a cirkví na Slovensku, ktoré spracoval Miroslav Tížik.

Náboženské správanie obyvateľov Slovenska

Prihlásenie sa k náboženstvu

K akému náboženskému vyznaniu sa hlásite? (Porovnanie s výsledkami zo sčítania obyvateľov 2011)

K akému náboženskému vyznaniu sa hlásite?

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Porovnanie oboch výsledkov ukazuje, že zber údajov pomocou anketárskej siete metódou opytovania tvárou v tvár znižuje počet tých, ktorí na otázku neodpovedia. Zároveň naznačuje, že vyššia miera odpovedajúcich ukazuje, že ľudí bez vyznania je pri tejto metodike viac, rovnako ako aj prihlásených k Evanjelickej cirkvi a. v. a ku Gréckokatolíckej cirkvi.

Účasť na bohoslužbách (návšteva kostola)

Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?

Porovnanie podľa vyznania

Účasť na bohoslužbách podľa vyznania
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
1× týždenne a viac 0,4 39,7 10,1 44,6 14,2 0 28
1 – 3× mesačne 1,5 16,2 16,8 12,2 17,9 0 12,5
Aspoň raz ročne 3,7 24,7 39,3 31,1 25,7 5,6 21,6
Menej často 11,6 9,9 16,9 10,8 25 11,1 11,2
Nikdy 80,9 8,9 14,6 1,4 7,1 50 25,2
Nevie, neodpovedal 1,8 0,7 2,2 0 0 34,4 1,5

Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov?

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

V porovnaní s podielom prihlásených k nejakému náboženskému vyznaniu (76,7 %) je vidieť, že pravidelne, teda aspoň raz mesačne a častejšie, chodí do kostola 40,5 % opýtaných, čo je o 36,2 % menej. Štvrtina populácie nechodí do kostola nikdy a spolu s tými, čo chodia do kostola zriedkavejšie ako raz ročne spolu tvoria takmer rovnako početnú skupinu ako pravidelní návštevníci bohoslužieb.

Medzi prihlásenými k nejakej cirkvi je vidieť najvyšší podiel tých, čo nechodia nikdy do kostola medzi tými, čo vyznanie neuviedli a medzi evanjelikmi. Najčastejšie, aspoň raz do týždňa, chodia do kostola gréckokatolíci (44,6 %) a za nimi nasledujú prihlásení k rímskokatolíckej cirkvi (39,7 % z prihlásených).

Aktivita v cirkvi (náboženskom spoločenstve)

Ste členom/členkou alebo sa nejakým spôsobom aktívne podieľate na jej aktivitách? Cirkev alebo náboženská skupina

Porovnanie podľa vyznania

Aktivita a členstvo v cirkvi podľa vyznania
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Som aktívny člen 0,4 11,6 10,2 11 17,9 0 8,86
Som člen, pasívne 0 15,3 23,9 11 17,9 0 12,2
V minulosti som bol člen 0 1,1 0 0 3,6 0 0,65
Nie som, pomáham 0 4,3 2,3 1,4 57,1 0 2,98
Nie som, nijako 98,5 66,1 61,4 74 0 88,2 73,5
nevie, neodpovedal 1,2 1,6 2,3 2,8 3,6 5,9 1,14

Ste členom alebo sa nejakým spôsobom aktívne podieľate?

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri takto položenej otázke, zaujímajúcej sa o pocit členstva, či už aktívneho alebo pasívneho, prípadnej aktívnej podpory nejakej náboženskej skupiny je vidieť, že za člena nejakej cirkvi alebo náboženskej skupiny považuje len 21 % opýtaných. A z toho je vo všetkých vyznaniach z nich aktívnych len polovica. Za aktívnych členov sa považujú najmä tí, ktorí sa prihlásili k menšinovým náboženstvám na Slovensku, pocit pasívneho členstva je najrozšírenejší medzi tými, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi. S výnimkou tých, ktorí sa prihlásili k menšinovým cirkvám, u všetkých ostatných, rovnako ako v celej populácii, výrazne dominuje pocit, že nie sú členmi nijakej cirkvi, ani ju nepodporujú dobrovoľnícky alebo finančne.

Náboženské založenie

Povedzte, prosím, ktoré z uvedených tvrdení najlepšie vystihuje vašu celkovú vieru v Boha (váš celkový vzťah k Bohu)

Porovnanie podľa vyznania

Podoba viery v Boha
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Som presvedčený ateista 32,2 1,3 3,4 0 0 5,9 8,29
Neverím v Boha 30,7 3,2 8 0 6,9 11,8 9,54
Neviem či Boh existuje 15,7 5,9 13,8 6,8 3,4 11,8 8,65
Verím v určitý druh Vyššej moci 8,2 3,8 5,7 0 13,8 11,8 4,93
V niektorých momentoch 4,5 10,9 12,6 9,6 24,1 11,8 9,92
Hoci mám pochybnosti 3 24,9 31 26 13,8 0 19,97
Viem, že Boh existuje 1,9 48,4 24,1 53,4 37,9 0 35,91
Nevie, neodpovedal 3,7 1,6 1,1 4,1 0 47,1 2,8

Váš celkový vzťah k Bohu

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri pohľade na konkrétny obsah náboženskej viery je vidieť, že za presvedčených ateistov sa považuje 8,29 % opýtaných, čo je však spomedzi tých, čo sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu menšina (len 32,2 % zo všetkých), hoci najpočetnejšia. No aj v skupine ľudí bez vyznania, takmer 5 %, ktorí deklarujú väčšiu alebo menšiu istotu viery v Boha. Podobne aj medzi prihlásenými k niektorej cirkvi sú takí, čo sa považujú za ateistov, alebo za neveriacich v Boha. Najviac je takýchto neveriacich medzi evanjelikmi (spolu v rôznych podobách vyše 30 %), v malých cirkvách ich je takmer 25 % a medzi prihlásenými k rímskokatolíckej cirkvi asi 14 %. Najmenej, len necelých 7 % je takýchto neveriacich medzi gréckokatolíkmi, medzi ktorými je aj najrozšírenejšia istota v existenciu Boha.

Do akej miery veríte v:

Údaje za celú populáciu

Do akej miery veríte v:

Po kliknutí na tabuľku sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Do akej miery veríte v:

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri otázkach na rôzne možné druhy vier sa potvrdzuje, že viera v Boha je najrozšírenejšiu vierou (určite alebo skôr áno až 66 % opýtaných), spolu s ďalšími hlavnými kresťanskými konceptmi, kde je už viera slabšia, no vo všetkých prípadoch ide o vieru okolo 50 % opýtaných. Zároveň sa ukazuje pomerne vysoká viera v telepatiu (určite alebo skôr áno asi 40 %) a magickú silu amuletov (takmer 20 %). V prípade viery v kresťanské predstavy sa však ukazuje, že v ne veria nie len prihlásení k cirkvi, ale aj bez vyznania a nezistení. V Boha deklarovalo vieru vyše 7 % ľudí, ktorí sa neprihlásili k náboženstvu a vyše 5 % tých, čo nemali zistené vierovyznanie. Podobne aj medzi prihlásenými k cirkvám sú takí, čo deklarovali, že v Boha neveria. Najviac medzi evanjelikmi, takmer 15 %, u prihlásených k malým cirkvám takmer 14 % a u katolíkov asi 10 %.

Pod čiarou

Názory na vzťahy štátu a cirkvi na Slovensku

Náboženská tolerancia

Myslíte, že ľudia rozličného presvedčenia – náboženského a nenáboženského – si môžu dobre rozumieť a dobre spolunažívať?

Porovnanie podľa vyznania

Možnosť porozumenia si ľudí rôznych vyznaní
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Veľmi dobre 32,2 31,5 37,5 21,9 28,6 23,5 31,36
Môžu spolu 29,2 35,1 33 35,6 25 41,2 33,61
Viera nemusí 24,7 24,1 27,3 35,6 32,1 11,8 25,08
S rôznymi problémami 6 6,2 1,1 4,1 7,1 5,9 5,67
Nemôžu spolu 3 0,7 0 0 7,1 5,9 1,29
Nevie, neodpovedal 4,9 2,6 1,1 2,7 0 11,8 3

Náboženská tolerancia

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Výsledky odpovedí na túto otázku ukazujú, že predstava nábožensky zmiešaného prostredia nie je vnímaná ako problematická, za takúto ju v celej populácii vidí spolu len necelých 7 % opýtaných. Najmenej problematické takéto súžitie vidia evanjelici, dokonca viac ako ľudia bez vyznania. Celkovo ale nie sú veľké rozdiely podľa vyznania, len medzi gréckokatolíkmi je najmenej tých, ktorí to vidia ako bezproblémovú tému.

Predstavy o vzťahoch štátu a cirkví

Ako by mal byť podľa vášho názoru upravený vzťah cirkví a štátu?

Porovnanie podľa vyznania

Vzťahy štátu a cirkví
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Odluka 59 21,3 35,6 23,3 35,7 44,4 31,34
Podpora cirkví 15 31,5 20,7 26 21,4 5,6 26,24
Podpora pre členov 4,5 5,9 5,7 1,4 7,1 0 5,26
Štát má podporovať tradičných 1,5 19,1 20,7 26 21,4 5,6 15,61
Štát ma podporovať katolíckej 1,5 8,1 2,3 1,4 0 0 5,25
Nevie, neodpovedal 18,4 14,1 14,9 21,9 14,3 44,4 16

Predstavy o vzťahoch štátu a cirkví

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri otázke na usporiadanie vzťahov štátu a cirkví vidieť, že v populácii výrazne dominuje predstava, že by mala existovať odluka štátu a cirkví, čo je najrozšírenejší názor medzi ľuďmi bez vyznania a u ľudí s nezisteným vyznaním, no veľmi silný je aj medzi tými, čo sa prihlásili k nejakému vyznaniu. Hoci najslabší je tento názor medzi katolíkmi, aj tam je to záležitosťou vyše 20 %. U prihlásených k obom katolíckym cirkvám je rozšírenejší názor na čiastočnú odluku, teda, že štát by podporoval cirkvi, no len pri aktivitách celospoločenského, teda verejného charakteru. Pri tejto otázke je však pomerne veľká miera tých, ktorí na otázku nevedeli odpovedať alebo neodpovedali, spomedzi tých, ktorých vyznanie je jasné najviac medzi gréckokatolíkmi (takmer 22 %).

Náboženstvo vo verejnom priestore

Majú podľa vášho názoru duchovní vykonávať len čisto náboženské činnosti alebo aj politicko-verejné?

Porovnanie podľa vyznania

Verejná úloha duchovných
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Len čisto náboženské 86 76,9 85,2 83,6 78,6 66,7 79,81
Len niektoré politicko-verejné 3 10,6 5,7 9,6 7,1 0 8,28
Aj všetky politicko-verejné 1,9 7,4 3,4 5,5 10,7 5,6 5,87
Nevie, neodpovedal 9,1 5,1 5,7 1,4 3,6 27,8 5,44

Náboženstvo vo verejnom priestore

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Výsledky odpovedí na túto otázku ukazujú vysokú mieru celospoločenského konsenzu, ktorý absolútnou väčšinou (takmer 80 %) verí, že duchovní by sa mali venovať len čisto duchovným veciam. Aj v prípade pripustenia, že by mohli robiť aj niektoré verejné a politické aktivity sa ani medzi prihlásenými k nejakému vyznaniu neprejavuje takýto názor u viac ako 11 % opýtaných (u katolíkov).

Aký je váš názor na vyučovanie náboženstva na školách?

Porovnanie podľa vyznania

Názory na náboženstvo na školách
  Bez
vyzna­nia
RKC Ev.
a. v.
GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá
pop.
Nemalo by byť na školách 34,87 6,58 10 9,84 2,87 0 13,4
Len na cirkevných, nie verejných 36,74 14,37 24,68 8,69 45,92 46,04 20,84
Na oboch, no v menšom rozsahu 14,13 21,1 20,19 22,58 10,13 21,05 19,35
Na oboch v rovnakom rozsahu ako dnes 7,57 40,36 32,53 51,42 20,32 5,34 32,33
Na oboch, no vo väčšom rozsahu 0,41 12,18 2,18 4,76 14,05 0 8,31
Nevie, neodpovedal 6,3 5,4 10,42 2,72 6,71 27,52 6,1

Názory na náboženstvo na školách

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pomerne sekulárne predstavy o verejnom priestore sa objavujú aj v prípade otázky, týkajúcej sa školstva. V rámci celej populácie prevažuje názor, ktorý je v rozpore so súčasnou situáciou vo vyučovaní náboženstva na školách. Takmer 35 % opýtaných by vylúčilo náboženstvo z verejných škôl, prípadne zrušilo výučbu náboženstva ako takú. Trocha menšia skupina, takmer tretina populácie je za súčasný model a rozsah výučby náboženstva. Za väčší rozsah náboženstva na všetkých typoch škôl je celkovo len asi 8 % opýtaných. Za nižšiu prítomnosť náboženstva v školách sa vyjadrili najmä ľudia bez vyznania a s nezisteným vyznaním, no aj medzi tými, ktorí sa prihlásili k nejakému vyznaniu je pomerne rozšírená minimalistickejšia prítomnosť náboženstva v školstve, najmä medzi prihlásenými k malým náboženstvám a u evanjelikov. Pomerne veľké sú skupiny evanjelikov (10 %) a gréckokatolíkov (9,8 %), ktorí sú proti náboženstvu na akýchkoľvek školách.

Predstavy o financovaní cirkví

V súčasnosti sú najväčšie cirkvi a náboženské spoločnosti financované prostredníctvom štátneho rozpočtu. Myslíte si, že je správne, aby cirkvi a náboženské spoločnosti boli financované zo štátneho rozpočtu?

Porovnanie podľa vyznania

Má byť financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu?
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá populácia
Áno 1,1 41,5 31,8 36,5 32,1 0 30,83
Nie 80,5 35,7 42 32,4 46,4 44,4 46,2
Nerozumiem tomu 9,4 10,9 12,5 9,5 10,7 27,8 10,84
Nevie, neodpovedal 9 11,9 13,6 21,7 10,7 27,8 12,1

Predstavy o financovaní cirkví

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri otázke na názor, či by mali byť cirkvi financované zo štátneho rozpočtu, ako je tomu dnes, takmer polovica opýtaných (46 %) odpovedala, že nie. Za súčasný model sa postavilo len niečo viac ako 30 % opýtaných. Najsilnejšiu podporu má súčasný model medzi prihlásenými k obom katolíckym cirkvám, pri ostatných prevažuje počet tých, ktorí sú proti financovaniu cirkví štátom.

Aký spôsob financovania cirkví a náboženských spoločností pokladáte za ideálny?

Porovnanie podľa vyznania

Ideálne spôsoby financovania cirkví
  Bez
vyznania
RKC Ev. a. v. GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá
pop.
Zo štátneho rozpočtu, ako teraz 9,9 37,3 25,3 31 25 0 27,51
Z časti daní od členov, bez zníženia ich čistých príjmov 9 10,4 17,2 5,4 10,7 0 10,18
Z časti daní členov, túto by platili navyše 9,8 5,8 1,1 1,4 7,1 0 6,04
Iba z výnosov zo svojho majetku a z milodarov 53 21 26,4 14,9 28,6 33,3 28,27
Nemám ujasnený názor na túto otázku 20,3 18 23 33,8 25 33,3 20,22
Nevie, neodpovedal 6 7,5 6,9 13,5 3,6 33,3 7,8

Aký spôsob financovania cirkví pokladáte za ideálny?

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri hypoteticky kladenej otázke, kde je možno si vybrať z rôznych modelov financovania cirkví sa ukazuje pomerne stabilná podpora katolíckych veriacich súčasnému modelu 37 % oproti 40 % v predchádzajúcej otázke). Ale na druhej strane je medzi katolíkmi aj pomerne početná skupina, ktorá je za samofinancovanie cirkvi z vlastných zdrojov, výnosov a milodarov (21 %). Spomedzi prihlásených k nejakému vyznaniu je najväčšia podpora samofinancovaniu u prihlásených k malým cirkvám (28 %) a u evanjelikov (26 %), pričom v oboch skupinách je skupina vyznávačov súčasného modelu stále najväčšia (po 25 %) a len o trocha nižšia ako v predchádzajúcej otázke.

Súhlasili by ste s prijatím zákona, podľa ktorého by boli cirkvi a náboženské spoločnosti financované iba formou poukázania časti dane od členov a sympatizantov?

Porovnanie podľa vyznania

Súhlas so zákonom o financovaní cirkví z daní členov
  Bez
vyzna­nia
RKC Ev.
a. v.
GrKC Iné (+ refor­movaní) N Celá
pop.
Áno 68,7 40,75 44,89 32,6 40,96 28,73 46,51
Nie 9,65 34 24,94 27,83 35,18 23,42 27,52
Nevie, neodpovedal 21,65 25,2 30,16 39,59 23,86 47,85 26

Súhlasili by ste s prijatím zákona?

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Pri položení inej hypotetickej otázky, ktorá priamo navrhuje ako reálnu možnosť financovania cirkví z daní členov a sympatizantov, výsledky ukazujú, že takýto model by bolo ochotná akceptovať najväčšia skupina, takmer polovica opýtaných (46 %) a túto možnosť odmieta len niečo viac ako štvrtina opýtaných (27 %). Treba však upozorniť na vysokú mieru nezistených odpovedí (26 %).

Spomedzi tých, ktorí sa prihlásili k nejakému náboženstvu je najmenší podiel ochotných akceptovať takýto model gréckokatolíkmi (32 %), v ostatných sa súhlas pohybuje okolo 40 až 44 %.

Názory na niektoré otázky života cirkví

Aký je váš názor na nasledujúce situácie – do akej miery s nimi súhlasíte alebo nesúhlasíte?

Celá populácia

Aký je váš názor na nasledujúce situácie – do akej miery s nimi súhlasíte alebo nesúhlasíte?
  Aby ženy mohli byť vysvätené za kňaza Aby sa kňazi mohli ženiť Aby nebola anti­koncepcia odsudzovaná Aby sa mohli rozvedení ľudia opäť sobášiť v kostoloch Aby mohli rozvedení ľudia pristupovať k prijímaniu a iným nábo­ženským úkonom rovnako ako ktorýkoľvek iní veriaci
Úplne súhlasím 14,4 33,6 39,3 26,3 24
Čiastočne súhlasím 18,6 28,4 22 24,6 28,6
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 14,5 11,5 13,6 17,9 18,3
Čiastočne nesúhlasím 11,4 5 7,7 9,5 7,6
Vôbec nesúhlasím 28,0 13,4 10,2 9,9 8,3
Nevie a neodpovedal 13 8 7,3 11,8 13,1

Názory na niektoré otázky života cirkví

Po kliknutí na graf sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení.

Spomedzi otázok, týkajúcich sa najmä praktického a aj vieroučného života cirkví sa najtradičnejšie vyjadruje verejnosť k možnosti vysvätiť ženu za kňaza. Napriek tomu, že je najväčšia skupina respondentov proti (spolu takmer 40 %), je veľká skupina tých, ktorí s takouto možnosťou súhlasia (33 %). Medzi tými, ktorí s týmto nesúhlasia sú najmä prihlásení k rímskokatolíckej cirkvi, spomedzi ktorých s touto možnosťou nesúhlasí vyše 47 % (ale takmer 30 % čiastočne alebo úplne súhlasí) a gréckokatolíci, spomedzi ktorých viac alebo menej nesúhlasí asi 31 %. Najvyšší súhlas s touto otázkou je u evanjelikov (viac alebo čiastočne súhlasí 67 %), no napriek dlhoročnej praxi vysväcovania žien v tejto cirkvi nesúhlasí s takouto možnosťou takmer 20 % spomedzi evanjelikov.

S možnosťou aby sa mohli kňazi ženiť súhlasí viac ako 60 % populácie. V tejto otázke však najvyššiu mieru súhlasu prejavujú prihlásení k evanjelickej cirkvi (87 % zo všetkých evanjelikov), gréckokatolíci (84 %), prihlásení k malým náboženstvám (81 %), bez vyznania a rímski katolíci približne rovnako početne (asi 58 % z prihlásených). Teda aj v katolíckej cirkvi, v ktorej je toto problematická téma, je viac ako polovica z oslovených katolíkov za túto možnosť.

Súhlas s tvrdením, že antikoncepcia by nemala byť odsudzovaná, vyjadrilo celkovo vyše 60 % opýtaných. Podľa vyznania je najvyšší podiel súhlasiacich u evanjelikov (80 %) a ľudí bez vyznania (76 %), potom u prihlásených k malým cirkvám (64 %). Vysoký je podiel aj u katolíkov (55 %) a gréckokatolíkov (52 %).

Súhlas s možnosťou sobášiť už rozvedených prejavila tesná nadpolovičná časť opýtaných (52 %). Najviac s touto možnosťou súhlasia medzi malými vyznaniami (71,5 %) a evanjelikmi (67 %). Nadpolovičnú podporu má aj u gréckokatolíkov (53 %) a u ľudí bez vyznania (51 %). Medzi prihlásenými ku katolíckej cirkvi súhlas vyjadrilo 48 %.

S možnosťou, aby rozvedením mohli pristupovať k sviatostiam rovnako ako iní veriaci, čo je však v podstate len katolícky problém, celkovo súhlasilo 52 % opýtaných. Paradoxne najmenší podiel súhlasiacich je medzi ľuďmi bez vyznania (43 %), zatiaľčo medzi katolíkmi s týmto súhlasilo 53 % a u gréckokatolíkov až 56 % prihlásených. Medzi evanjelikmi existuje tomuto najvyššia podpora, keď s touto možnosťou súhlasilo až 68 % prihlásených k vyznaniu.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SAVSociologický ústav SAV
– sústreďuje sa na problematiku občianskej spoločnosti, sídelných a územných spoločenstiev, rodiny, zmien v sociálnej štruktúre, problematiku kvalitatívnej sociológie a dejín sociológie na Slovensku
Čerpané z: www.sociologia.sav.sk

Súvisiace články:
Financovanie náboženských organizácií na Slovensku za rok 2020 (16.05.2020)
Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov (01.08.2018)
Cirkev si ide svoje (15.07.2018)
Budú cirkevníci uverejňovať čísla ponožiek? (24.06.2018)
Odluka cirkví od štátu je typická téma pre ľavicu? (09.06.2018)
Z prvej ruky: Financovanie a odluka cirkví (04.03.2017)
Fanatizmus nikdy neviedol k šťastnej spoločnosti (04.12.2016)
Kapitalistická vláda strany SaS bude v konflikte záujmov (19.11.2016)
SNS bojuje proti náboženským menšinám (28.09.2016)
Presaďme lepšie a moderné Slovensko! (01.03.2016)
Zdena Studenková – osobnosť medzi ženami (06.02.2016)
Pakt medzi Smerom-SD a cirkvou ide proti ústave (08.01.2016)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu poslanci NR SR neschválili (07.10.2015)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu (01.09.2015)
ODLUKA s Havranom (14.04.2015)
Klerikom nevadí, že sú financovaní komunistickým zákonom (07.04.2015)
Kde sa píše, že strana SMER – SD išla v roku 2006 do volieb s témou o odluke? (16.03.2015)
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za rok 2014 (02.03.2015)
Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike (03.02.2015)
Vulgárni kapitalisti škodia odluke cirkví od štátu (02.02.2015)
Referendum o odluke (24.01.2015)
Prezident Kiska ma sklamal (20.01.2015)
Sociálni demokrati očividne nechcú odluku cirkví od štátu (14.10.2014)
Nový model nezávislého financovania cirkví a občianskej spoločnosti (29.05.2014)
Diskusia pri okrúhlom stole (13.05.2014)
Kedy a kde môžete podpísať petíciu za odluku? (08.05.2014)
Odštartovala sa petícia za odluku cirkví od štátu (06.05.2014)

SAV, 11. 08. 2014 | Prečítané: 2954 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore