www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @856
Počítadlo


Spam poison

Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť

Detaily návrhu zákona

Poslanci NR SR Štefan Kuffa, Marián Kvasnička a Jozef Mikloško podali 23. októbra 2015 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva.

Ide o vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona má pridelené číslo parlamentnej tlače 1842.

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kuffa, Marián Kvasnička a Jozef Mikloško.

Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na súvisiaci návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh ústavného zákona o ochrane života“), ktorého cieľom je garantovať nenarodeným deťom od ich vzniku právo na život, nedotknuteľnosť, ochranu zdravia, zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj ďalšie základné práva a slobody, ktoré sú vzhľadom na špecifické postavenie nenarodeného dieťaťa objektívne možné.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade s návrhom ústavného zákona o ochrane života:

zabezpečiť v Slovenskej republike (ďalej aj „SR“) najmä účinnú ochranu života, nedotknuteľnosti, ľudskej dôstojnosti a zdravia nenarodených detí, ako aj ochranu ďalších práv zaručených nenarodenému dieťaťu v návrhu ústavného zákona o ochrane života,

zrušiť zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umelom prerušení tehotenstva“) a vyhlášku č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 74/1986 Zb.“), ako aj

novelizovať dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona (súčasne je potrebné celý právny poriadok SR komplexne prehodnotiť a s rovnakou účinnosťou, aká bude uvedená v schválenom návrhu ústavného zákona o ochrane života predložiť do legislatívneho procesu aj ďalšie návrhy noviel súvisiacich právnych predpisov).

Predkladaný návrh zákona zakladá pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy ani na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), s ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky okrem tých ustanovení, ktoré je potrebné s návrhom ústavného zákona o ochrane života zosúladiť (s rovnakou účinnosťou, akú nadobudne schválený návrh ústavného zákona o ochrane života), s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná; návrh ústavného zákona je čiastočne zlučiteľný s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

V súvislosti s navrhovanou ústavnou garanciou práva na život pre nenarodené deti, s navrhovaným ústavným zákazom úmyselných potratov a s ďalším obsahom súvisiaceho a súbežne predkladaného návrhu ústavného zákona o ochrane života, ako aj z morálneho hľadiska je nevyhnutné zrušiť všetky slovenské právne predpisy upravujúce interrupcie a problematiku s nimi súvisiacu.

V terajšom predkladanom materiáli sa zrušuje zákon o umelom prerušení tehotenstva a vyhláška č. 74/1986 Zb. V rámci ďalších noviel právnych predpisov dotknutých návrhom ústavného zákona o ochrane života je však nutné s rovnakou účinnosťou, aká bude uvedená v schválenom návrhu ústavného zákona o ochrane života, zrušiť ďalšie právne predpisy, napr. vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia, vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 56/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín, smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972 č. Z-4582/1972-B/1 o vykonávaní sterilizácie (registrované v čiastke 13/1972 Zb.).

K § 1

V nadväznosti na navrhovanú ústavnú garanciu práva na život pre nenarodené deti v návrhu ústavného zákona o ochrane života sa v návrhu zákona zakazujú pozbavenie nenarodeného dieťaťa života (pričom nie sú dotknuté relevantné ustanovenia ústavy zaručujúce súčasné zohľadnenie práva matky nenarodeného dieťaťa na život a pripúšťajúce v nevyhnutnom rozsahu konanie, ktoré sa nepovažuje za porušenie práva na život) a úmyselný potrat.

Nenarodené dieťa je definované v čl. 12 ods. 1 štvrtej vete návrhu ústavného zákona o ochrane života nasledovne: Nenarodené dieťa je ľudské embryo alebo ľudský plod v akomkoľvek štádiu jeho vývoja, a to od oplodnenia ľudského vajíčka alebo od iného zásahu do ľudského vajíčka spôsobujúceho schopnosť delenia ľudského vajíčka; na schopnosť ľudského embrya a ľudského plodu dokončiť svoj vývoj sa pritom neprihliada.

K § 2

§ 2 obsahuje viaceré prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016. Kvôli jednoznačnosti sa v záujme ochrany nenarodených detí o. i. výslovne uvádza, že ustanovenia predkladanej právnej úpravy sa majú vzťahovať aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016.

K § 3

V § 3 sa s účinnosťou od 1. marca 2016 zrušujú morálne neakceptovateľné právne predpisy dovoľujúce interrupcie, a to zákon o umelom prerušení tehotenstva a vyhláška č. 74/1986 Zb. Toto zrušenie súvisí s ústavnou garanciou práva na život nenarodeným deťom.

Čo sa týka aktuálneho právneho stavu, zákon o umelom prerušení tehotenstva účinný od 1. januára 1987 možnosť vykonávania interrupcií značne rozšíril. Podľa § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva sa žene umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody. Podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu (zákon pritom v tomto prípade neuvádza maximálny možný vek plodu a vyhláška č. 74/1986 Zb. časovo obmedzuje vykonávanie umelých potratov výlučne zo zdravotných dôvodov).

Podľa vyhlášky č. 74/1986 Zb. zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania a bez ohľadu na trvanie tehotenstva možno ho umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený. V § 2 ods. 2 spomínanej vyhlášky sa výslovne ustanovuje možnosť v určitých prípadoch vykonať interrupcie bez ohľadu na trvanie tehotenstva: ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený. Ťažké poškodenie plodu sa pritom vôbec bližšie nešpecifikuje. Spomínané ustanovenie § 2 ods. 2 považujeme za mimoriadne zneužiteľné a zvlášť nehumánne, zvlášť nehumánnym je však každý úmyselný potrat v akomkoľvek štádiu vývoja plodu. Interrupcia vo vyššom štádiu tehotenstva navyše podľa odborníkov spôsobuje nenarodenému dieťaťu bolesť – podľa experta na bolesť Dr. K. Ananda má byť prah pre fetálnu bolesť dvadsať, možno už šestnásť týždňov; podľa názoru iných odborníkov vzniká fetálna bolesť ešte v skoršom čase. Podľa Dr. K. Anandana bolesť nie je nutná mozgová kôra, keďže niektorí dospelí pacienti cítili bolesť aj bez nej. Bolesť má sprostredkovať aj thalamus (časť medzimozgu)“. Usmrcovaným nenarodeným deťom v SR sa podľa našich informácií neposkytuje anestézia, a to ani vo vyššom štádiu tehotenstva ich matiek.

V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1986 Zb. zo zdravotných dôvodov sa žene s jej súhlasom umelo preruší tehotenstvo, ak k tomu dalo podnet zdravotnícke zariadenie, alebo z jej podnetu, ak sa zdravotný dôvod potvrdí podľa prílohy tejto vyhlášky. Tieto úmyselné potraty zo zdravotných dôvodov sú v súčasnosti hradené z verejného zdravotného poistenia, čo považujeme za úplne neprijateľné. Podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri interrupcii vykonanej zo zdravotných dôvodov uvedených vo vyhláške č. 74/1986 Zb. Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva, uvedený v prílohe vyhlášky č. 74/1986 Zb. je navyše veľmi rozsiahly. Tento zoznam zahŕňa veľmi širokú škálu dôvodov vrátane zlyhania intrauterinnej antikoncepcie; alkoholizmu u jedného z rodičov, ak sa prejavuje aj povahovými defektami; dedičnej hluchoty alebo ťažkej vnútroušnej nedoslýchavosti heredodegeneratívneho pôvodu oboch alebo jedného z rodičov, keď oddelenie pre lekársku genetiku určí riziko možného postihnutia dieťaťa; ako aj skutočnosti, že žena je v čase tehotenstva aktívne liečená alebo doliečovaná psychofarmakami (podľa MUDr. A. Marsalovej pritom „približne tretina tehotných žien užíva počas tehotenstva nejaký psychotropný liek“). Nie je prijateľné, aby choroba matky alebo jedného z rodičov nenarodeného dieťaťa mohla byť dôvodom či ospravedlnením úmyselného ukončenia života nenarodeného dieťaťa.

Predkladatelia návrhu zákona zásadne nesúhlasia s legalizáciou akéhokoľvek úmyselného potratu, pričom je v súvisiacej predkladanej právnej úprave súčasne nevyhnutné chrániť právo matky nenarodeného dieťaťa na život. V súvisiacom návrhu ústavného zákona o ochrane života sa preto ustanovuje nasledovné: „Nenarodené dieťa nesmie byť pozbavené života, pričom sa súčasne zohľadňuje právo matky nenarodeného dieťaťa na život.“. Ak je bezprostredne ohrozený život matky, jej nevyhnutná liečba sa podľa súvisiaceho návrhu ústavného zákona o ochrane života umožňuje [podrobnejšie pozri čl. 16 ods. 2 písm. o) bod 2b návrhu ústavného zákona o ochrane života], úmyselný priamy potrat sa však podľa návrhu ústavného zákona o ochrane života vôbec nepripúšťa [podrobnejšie pozri čl. 15 a čl. 16 ods. 2 písm. o) bod 2b. návrhu ústavného zákona o ochrane života].

K Čl. II

V Čl. II sa v nadväznosti na návrh ústavného zákona o ochrane života garantujúci určité základné práva nenarodenému dieťaťu (napr. práva nenarodeného dieťaťa na život, nedotknuteľnosť, ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti) novelizuje základný predpis súkromného práva: Občiansky zákonník. Podstatným spôsobom sa mení úprava spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

K bodom 1 až 5

Právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

K bodu 6

S cieľom ochrany života, nedotknuteľnosti, ľudskej dôstojnosti a zdravia nenarodených detí sa zásadne mení inštitút spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti. Spôsobilosť na práva a povinnosti (resp. právnu spôsobilosť či právnu subjektivitu) nemožno zmluvne obmedziť ani zrušiť a nemožno sa jej vzdať.

Nenarodené dieťa má mať spôsobilosť na práva v rozsahu podľa čl. 14 ods. 2 návrhu ústavného zákona o ochrane života: Nenarodené dieťa má mať spôsobilosť na práva, pričom iba pri práve nenarodeného dieťaťa vlastniť majetok a dediť má zostať zachovaná podmienka narodenia sa živého dieťaťa; pokiaľ ide o skupinu ústavných práv, nenarodené dieťa má mať spôsobilosť na tie z nich, ktoré budú nenarodenému dieťaťu ústavou výslovne zaručené.

Pokiaľ ide o skupinu ústavných práv, zaručujú sa napr. práva nenarodeného dieťaťa na život, nedotknuteľnosť, ochranu zdravia, zachovanie ľudskej dôstojnosti a jeho ďalšie práva, ktoré sú vzhľadom na špecifické postavenie nenarodeného dieťaťa objektívne možné) – podrobnejšie pozri súvisiaci návrh ústavného zákona o ochrane života. Súčasne majú platiť podmienky uvedené v čl. 20 ods. 1 piatej vete a šiestej vete návrhu ústavného zákona o ochrane života (podmienka narodenia živého dieťaťa má zostať zachovaná len pri majetkových právach nenarodeného dieťaťa, a to vzhľadom na ich špecifický charakter).

Čo sa týka platného slovenského právneho poriadku, v ustanovení § 7 platného Občianskeho zákonníka sa za splnenia zákonnej podmienky (z morálneho hľadiska voči nenarodenému dieťaťu okrem majetkových práv absolútne neprijateľnej, najmä vo vzťahu k ochrane života, nedotknuteľnosti, ľudskej dôstojnosti a zdravia nenarodeného dieťaťa) priznávajú práva aj počatému dieťaťu a nevylučuje sa ani prípadná povinnosť počatého dieťaťa: „Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.“. Napr. podľa komentára k platnému § 7 Občianskeho zákonníka: „Ak sa zistí, že v dobe smrti poručiteľa je potrebné počítať s existenciou jeho priameho potomka a ak sa tento potomok (nasciturus) potom narodí živý, splní sa tým podmienka uvedená v § 7 ods. 1 OZ a poručiteľov pohrobok nadobudne dedičstvo ku dňu smrti poručiteľa (§ 460 OZ).“ Spôsobilosť na práva a povinnosti zaniká podľa Občianskeho zákonníka smrťou.

Súvisiaci návrh ústavného zákona o ochrane života priznáva každému nenarodenému dieťaťu rovnako ako narodenému človeku bez akejkoľvek diskriminácie právo na život, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, záruku nedotknuteľnosti, právo na ochranu zdravia, ako aj ďalšie základné práva a slobody, pri ktorých to vzhľadom na štádium života nenarodeného dieťaťa a jeho špecifické postavenie prichádza do úvahy. Podmienka narodenia sa živého dieťaťa sa preto v súvisiacom návrhu ústavného zákona o ochrane života navrhuje ponechať výlučne pri majetkových právach nenarodeného dieťaťa, a to vzhľadom na ich charakter a osobitnú situáciu nenarodeného dieťaťa.

Podmienka narodenia živého dieťaťa je pri určitých základných právach (napr. pri práve na život, na nedotknuteľnosť, na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na súdnu a inú právnu ochranu) voči nenarodenému dieťaťu, ktoré sa nachádza v zvlášť zraniteľnom postavení a je absolútne neschopné samo sa brániť, jednoznačne krajne nemorálna a aj absurdná. Napr. v súčasnosti nenarodené dieťa, ktoré sa nemohlo narodiť z dôvodu, že bolo akýmkoľvek spôsobom (vrátane v súčasnosti nelegálneho konania) úmyselne pozbavené života, vôbec nie je subjektom práva a priamo nenarodenému dieťaťu neprináleží žiadna právna ochrana. Ak bol spôsobený v súčasnosti nelegálny umelý potrat, ide o trestný čin nedovoleného prerušenia tehotenstva, a nie vraždy či pozbavenia života nenarodeného dieťaťa. Vlastná matka nenarodeného dieťaťa, ktorá svoje tehotenstvo v súčasnosti sama nelegálne umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je podľa platného Trestného zákona za taký čin nikdy trestne zodpovedná. Ak bol z nedbanlivosti vyvolaný potrat alebo usmrtený plod, podľa platného Trestného zákona ide iba o ťažkú ujmu na zdraví ženy, nie o usmrtenie nenarodeného dieťaťa. Aj v komentári k čl. 15 ústavy sa spomína iba nepriama ochrana plodu v trestnom zákonodarstve (priamo chránená je iba žena). Návrh ústavného zákona o ochrane života, ako aj súvisiace návrhy noviel dotknutých zákonov takéto neodôvodnené a extrémne nespravodlivé ustanovenia voči nenarodenému dieťaťu buď menia v jeho prospech, alebo ich úplne rušia. V súčasnosti ide predbežne o návrh noviel Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a o návrh zrušenia zákona o umelom prerušení tehotenstva, pripravené sú však viaceré návrhy noviel dotknutých zákonov (napr. z oblasti zdravotníctva), ktoré je nevyhnutné predložiť do legislatívneho procesu s rovnakou účinnosťou, aká sa navrhuje v návrhu ústavného zákona o ochrane života. Celý právny poriadok SR je potrebné komplexne posúdiť a zosúladiť s návrhom ústavného zákona o ochrane života s rovnakou účinnosťou, aká bude uvedená v schválenom návrhu ústavného zákona o ochrane života – s cieľom ochrany života nenarodených detí je v terajšej predkladanej právnej úprave o ochrane života navrhovaný najskorší možný dátum účinnosti.

K bodu 7

V súčasnosti platná podmienka, podľa ktorej má nenarodené dieťa spôsobilosť mať povinnosti, ak sa narodí živé, zostáva zachovaná. Ako sa uvádza v komentári k platnému § 7 Občianskeho zákonníka, „nasciturovi môžu vzniknúť i povinnosti… Môže napr. zdediť nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom… Dedením môžu na neho prejsť i dlhy poručiteľa“.

K bodu 8

Dopĺňa sa úprava zániku spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva. Ukončením života nenarodeného dieťaťa zanikne aj jeho spôsobilosť mať práva (napr. právo na život, právo na ochranu zdravia), to sa však nevzťahuje na majetkové práva. Ak sa totiž nenarodené dieťa nenarodí živé, spôsobilosť mať majetkové práva mu nevznikne a nemôže teda ani zaniknúť. Obdobne to platí pri povinnostiach nenarodených detí.

K bodom 9 až 41

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

K bodu 42

Podľa platného Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Navrhuje sa, aby sa ustanovenia § 116 a 117 Občianskeho zákonníka o blízkych osobách primerane vzťahovali aj na nenarodené dieťa. Slovo „primerane“ bolo zvolené z dôvodu, že pri nenarodenom dieťati nie je možné považovať za rozhodujúcu skutočnosť zrodenie. Javí sa byť vhodné zvážiť aj inú konkrétnejšiu právnu úpravu blízkych osôb zohľadňujúcu špecifické postavenie nenarodených detí.

K bodom 43 až 49

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

K bodom 50 až 60

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy problematiky zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie. Úpravy bezprostredne súvisia s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

S cieľom ochrany nenarodených detí sa o. i. ustanovuje, že škodou na zdraví sa rozumie aj škoda na zdraví nenarodeného dieťaťa. Ak bude hroziť škoda nenarodenému dieťaťu, má byť povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia zákonný zástupca nenarodeného dieťaťa. Vydanie bezdôvodného obohatenia sa podľa návrhu zákona vyžaduje aj v prípade bezdôvodného obohatenia sa na úkor nenarodeného dieťaťa, nielen na úkor narodenej osoby.

K bodom 61 až 63

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy problematiky dedenia. Úpravy bezprostredne súvisia s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu, s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti, ako aj s navrhovanou novelizáciou Trestného zákona.

Napr. v súčasnosti nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. K subjektom vymenovaným v prvej vete tohto odseku sa v návrhu zákona dopĺňajú nenarodené deti poručiteľa.

K bodom 64 až 75

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa mať práva a povinnosti.

K bodu 76

V prechodných ustanoveniach sa kvôli ochrane nenarodených detí a na účel jednoznačnosti uvádza, že ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení účinnom od 1. marca 2016 sa majú vzťahovať aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016. Ustanoveniami tohto zákona zákonníka v znení účinnom od 1. marca 2016 sa majú spravovať aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. marcom 2016.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1842, 23. 10. 2015

Súhlasíte, aby si ženy mohli dať umelo predčasne ukončiť svoje tehotenstvo bez zdravotných dôvodov?

Áno, podľa súčasného platného zákona (Počet hlasov: 151)
(58.08 %)

Áno, ale súhlasím aj s úpravami súčasného zákona (Počet hlasov: 20)
(7.69 %)

Nie, ale nemám vážne výhrady k súčasnému zákonu (Počet hlasov: 11)
(4.23 %)

Nie, ale súčasný zákon by sa mohol sprísniť (Počet hlasov: 19)
(7.31 %)

Nie, som za úplný zákaz interrupcií (Počet hlasov: 59)
(22.69 %)Celkom hlasovalo: 260
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť (05.12.2015)

NR SR, 05. 12. 2015 | Prečítané: 1904 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore